Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

Główny specjalista w Zespole do spraw Kontroli i Audytu

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 137514 Data publikacji: 10 maja 2024 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Zarządzanie jakością, certyfikaty, normy, Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Zespole do spraw Kontroli i Audytu.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) (dalej: rozporządzenie) oraz Inspektora Ochrony Danych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125) (dalej: ustawa DODO)
 • Informuje i doradza Głównemu Inspektorowi oraz pracownikom GIOŚ w kwestii obowiązków spoczywających na nich na mocy rozporządzenia, ustawy DODO, innych przepisów unijnych oraz przepisów krajowych o ochronie danych
 • Monitoruje przestrzeganie rozporządzenia, pozostałych przepisów unijnych, ustawy DODO oraz pozostałych krajowych przepisów odnoszących się do ochrony danych, a także wymagań zewnętrznych przyjętych przez GIOŚ w tym polityki i procedur Głównego Inspektoratu oraz prowadzi powiązane z tym audyty
 • Opracowuje propozycje modelu ochrony danych osobowych w GIOŚ zgodnego z rozporządzeniem, ustawą DODO oraz propozycje zasad wdrażających ten projekt wraz z jego aktualizacjami, a także opracowuje projekty strategii szkoleń pracowników GIOŚ w zakresie przestrzegania wymogów ochrony danych osobowych oraz jego aktualizacji
 • Prowadzi oraz koordynuje aktualizacje rejestrów dotyczących danych osobowych, w szczególności: czynności przetwarzania danych osobowych, kategorii przetwarzania danych osobowych oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Pełni funkcje punktu kontaktowego dla organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych oraz dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia lub ustawy DODO, a także bierze udział w procesie realizacji praw osób, których dane dotyczą, w tym koordynuje udzielanie odpowiedzi na zapytania
 • Opiniuje projekty umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, klauzul informacyjnych i zgód w zakresie danych osobowych oraz projektów aktów normatywnych i wewnętrznych aktów normatywnych GIOŚ w zakresie przetwarzania danych osobowych
 • Bierze udział w procesach związanych z naruszeniami ochrony danych osobowych, w tym: prowadzi rejestr naruszeń, prowadzi postępowania wyjaśniające, dokonuje oceny naruszenia, koordynuje zgłoszenia naruszenia organowi nadzorczemu oraz osobom, których dane dotyczą

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca przy komputerze


- liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, e-mailowe z pracownikami, rzadziej z podmiotami danych


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


 - budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów


 


 02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3, 02-362 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z ochroną danych osobowych, w tym minimum 1 rok w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych
 • Znajomość krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych
 • Znajomość stanowisk i interpretacji organów nadzorczych w zakresie ochrony danych osobowych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: brak
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie ochrony danych osobowych
 • Przeszkolenie specjalistyczne z zakresu ochrony danych osobowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków z przeprowadzanych analiz

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych w zakresie ochrony danych osobowych
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie specjalistyczne z zakresu ochrony danych osobowych

Termin składania dokumentów: 24.05.2024
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Dokumenty można składać:


- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ


- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń


Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.


Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.


Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.


Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.


 


 

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony