Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Referendarz w Centralnym Laboratorium Badawczym

Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 62581 Data publikacji: 20 marca 2020 Lokalizacja: Kielce - Świętokrzyskie Rodzaj umowy: Umowa na zastępstwo Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring, Zarządzanie jakością, certyfikaty, normy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Centralnym Laboratorium Badawczym, Oddział w Kielcach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Pobieranie próbek środowiskowych między innymi: wód, ścieków, powietrza, osadów ściekowych, gleby i odpadów oraz wykonywanie pomiarów terenowych zgodnie z posiadanymi upoważnieniami
 • Wykonywanie prac pomiarowych w laboratorium zgodnie z posiadanymi upoważnieniami.
 • Przygotowanie pojemników i sprzętu do pobierania próbek zgodnie z zasadami systemu zarządzania jakością w laboratorium, przyjmowanie i wydawanie próbek do badań oraz prowadzenie z tym związanej dokumentacji, zabezpieczanie próbek do analiz
 • Przestrzeganie zasad i doskonalenia systemu zarządzania dotyczącego jakości w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025
 • Bieżące prowadzenie zapisów z badań, kart kontrolnych, w protokołach w specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym zarządzającym pracą w Laboratorium
 • Uczestniczenie w szkoleniach oraz badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych (PT/ILC) związanych z metodami badań, a także audytach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Sprawowanie nadzoru metrologicznego nad wyposażeniem pomiarowym, w celu zagwarantowania prawidłowego jego funkcjonowania.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
-praca w terenie w celu pobierania próbek i wykonywania pomiarów terenowych oraz praca w laboratorium
-praca przy komputerze
-wyjazdy służbowe krajowe
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
-w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób z ograniczoną sprawnością ruchową

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • prawo jazdy kat. ”B”
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe na kierunku ochrona środowiska, chemia, biologia, biotechnologia
 • Znajomość metod pobierania próbek środowiskowych i metod pomiarów wykonywanych w terenie
 • umiejętność pływania

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentów potwierdzających umiejętność pływania

Termin składania dokumentów: 06.04.2020
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

ZATRUDNIENIE NA ZASTĘPSTWO

Dokumenty można składać:
w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń
Kandydatki/kandydaci , którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 369-22-21.

Informacje o pracodawcy

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)
▲  Do góry strony