Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
27.11.2020 27 listopada 2020

Referendarz w Centralnym Laboratorium Badawczym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 70950 Data publikacji: 09 listopada 2020 Lokalizacja: Piotrków Trybunalski - Łódzkie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Pomiary, badania, monitoring

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Centralnym Laboratorium Badawczym, Oddział w Łodzi, Pracownia w Piotrkowie Trybunalskim.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wykonywanie badań i pomiarów w terenie oraz analiz laboratoryjnych w celu oceny stanu zanieczyszczenia środowiska
 • Wykonywanie czynności związanych z nadzorowaniem wyposażenia, monitorowanie warunków lokalowych i środowiskowych w celu zapewnienia jakości wyników
 • Sporządzanie zapisów na poszczególnych etapach pracy z wykonywanych pomiarów i badań w celu ich udokumentowania
 • Dokonywanie bieżącej oceny wyników otrzymywanych w ramach kontroli jakości w celu zapewnienia wiarygodności wyników
 • Uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych w celu utrzymania i rozwijania kwalifikacji
 • W uzgodnieniu z przełożonym zgłaszanie potrzeb w zakresie zakupu niezbędnych materiałów w celu utrzymania ciągłości badań/pomiarów

Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
  • praca w laboratorium chemicznym oraz w terenie, szczególnie trudnych warunkach środowiskowych
  • praca przy komputerze
  • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) - praca związana z obsługą wyposażenia pomiarowo-badawczego
  • wyjazdy służbowe krajowe lub zagraniczne
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
  • budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • laboratorium znajduje się na parterze i I piętrze, brak jest windy
  • w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych

ul. Bawełniana 18
97 – 300 Piotrków Trybunalski

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • znajomość podstawowych metod fizykochemicznych stosowanych w badaniach środowiskowych
 • podstawowa znajomość metod statystycznych
 • znajomość zagadnień dotyczących kompetencji laboratoriów badawczych
 • umiejętność biegłej obsługi komputera oraz pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe ochrona środowiska, chemia, biologia
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym
 • posiadanie prawo jazdy kat. B

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat.B
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym

Termin składania dokumentów: 23.11.2020
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty można składać: - w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ - w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczenie do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony. UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 574-27-45.

Informacje o pracodawcy

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony