Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
17.01.2021 17 stycznia 2021

Referendarz w Departamencie Kontroli Odpadów

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 72515 Data publikacji: 22 grudnia 2020 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Administracja
Gospodarka odpadami: Ewidencja, raporty

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Departamencie Kontroli Odpadów w Wydziale Przemieszczania Uszkodzonych Pojazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie nielegalnego międzynarodowego przemieszczania odpadów w postaci pojazdów;
 • Przygotowuje projekty postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie nielegalnego międzynarodowego przemieszczania odpadów w postaci pojazdów;
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi na postanowienia i decyzje, kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, w zakresie kar pieniężnych nakładanych w związku z nielegalnym międzynarodowym przemieszczaniem odpadów w postaci pojazdów oraz w zakresie zagospodarowania odpadów w postaci pojazdów, będących przedmiotem nielegalnego przemieszczania;
 • Współpracuje z Wojewódzkimi Inspektoratami Ochrony Środowiska, Krajową Administracją Skarbową, Strażą Graniczną, Inspekcją Transportu Drogowego oraz Policją;
 • Przygotowuje wnioski do organu egzekucyjnego o wszczęcie egzekucji administracyjnej obowiązków wynikających z decyzji wydanych przez GIOŚ oraz tytułów wykonawczych w zakresie nielegalnego międzynarodowego przemieszczania odpadów w postaci pojazdów;
 • Współdziała z państwowymi organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących międzynarodowego przemieszczania odpadów w postaci pojazdów;
 • Współuczestniczy w kontrolach przeprowadzanych przez WIOŚ;
 • Bierze udział w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla inspektorów WIOŚ oraz innych organów, w szczególności służb celnych, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policji.

Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- Praca przy komputerze
- Wyjazdy służbowe krajowe
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- Budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości
- W trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r 3
02-362 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość przepisów dot. gospodarki odpadami, ochrony środowiska oraz unijnych i krajowych przepisów dot. międzynarodowego przemieszczania odpadów
 • Znajomość ustawowych zadań i kompetencji organów ochrony środowiska
 • Znajomość procedur wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows i Ms Office (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska, nauk przyrodniczych, prawa
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Ogólna znajomość zasad funkcjonowania instytucji UE

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 15.01.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać:
- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl.

W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń Kandydatki/kandydaci , którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 574 27 45

Informacje o pracodawcy

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony