Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2022 18 maja 2022

Referendarz w Departamencie Monitoringu Środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 91487 Data publikacji: 24 stycznia 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Departamencie Monitoringu Środowiska.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Współpracuje, pod nadzorem przełożonego, przy planowaniu i realizacji prac związanych z oceną stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian (w tym metody obliczeniowe), zgodnie z wymogami Dyrektywy 2002/49/WE oraz ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Współpracuje, pod nadzorem przełożonego, przy opracowywaniu cyklicznych raportów, artykułów, komunikatów i bieżących informacji dotyczących stanu akustycznego środowiska, a także działalności PMŚ w zakresie monitoringu hałasu dla potrzeb administracji rządowej, lokalnej oraz społeczeństwa, wraz z aktualizacją informacji dla serwisu internetowego GIOŚ w zakresie merytorycznym stanowiska. Udostępnia w zakresie województwa dane o stanie środowiska w zakresie hałasu dla klienta zewnętrznego
 • Wprowadza, pod nadzorem przełożonego, dane do bazy EHAŁAS oraz bierze udział w prowadzeniu i rozwoju bazy danych dotyczących monitoringu klimatu akustycznego w ramach systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Bierze udział, pod nadzorem przełożonego, w realizacji postępowań w sprawie zamówień publicznych związanych z realizacją zadań, jako członek komisji przetargowej odpowiedzialny za weryfikację spełnienia wymogów merytorycznych, jak również nadzoruje realizację i rozliczanie w zakresie poprawności pod względem merytorycznym umów zawieranych z wykonawcami
 • Opracowuje, pod nadzorem przełożonego, odpowiednie części strategicznych programów państwowego monitoringu środowiska w zakresie merytorycznym stanowiska
 • Bierze udział, pod nadzorem przełożonego, w przygotowaniu zleceń dla CLB do wykonania pomiarów hałasu oraz monitoruje realizację przez CLB wykonawczych programów państwowego monitoringu środowiska w zakresie pomiarów hałasu w celu zapewnienia informacji o stanie środowiska. Współpracuje z CLB przy wyznaczaniu punktów pomiarowych w zakresie PMŚ dla hałasu w środowisku. W zależności od potrzeb bierze udział w pomiarach realizowanych przez CLB w wybranych monitoringowych punktach pomiarowych
 • Pozyskuje, pod nadzorem przełożonego, dane i informacje o pomiarach i źródłach hałasu i inne dotyczące hałasu w środowisku w celu dokonania oceny klimatu akustycznego w obrębie województwa lub innego wyznaczonego regionu

02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 3 
00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 92

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub ścisłych i przyrodniczych
 • Znajomość przepisów Prawa ochrony środowiska w zakresie stanu akustycznego środowiska
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska, udział w stażach, wolontariatach
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 03.02.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać:
w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń

Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21, 22 369-17-36

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony