Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.05.2024 29 maja 2024

Referendarz w Departamencie Monitoringu Środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 136282 Data publikacji: 11 kwietnia 2024 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Departamencie Monitoringu Środowiska.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi terminarz realizacji zadań wynikających z planu pracy Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) i Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska EIONET oraz wspiera Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) EEA/EIONET w bieżącej korespondencji, w tym także pomaga w prowadzeniu konsultacji krajowych i tworzeniu zbiorczych wkładów dla EEA oraz innych organizacji
 • Dokonuje analiz oraz tworzy zestawienia, sprawozdania i prezentacje związane z międzynarodową współpracą i wymianą wiedzy, śledzi informacje publikowane na stronach EEA, Komisji Europejskiej i innych instytucji i organizacji międzynarodowych oraz wyszukuje przydatne dla wymiany wiedzy informacje publikowane na poziomie krajowym, a także bierze udział w opracowywaniu na stronę internetową GIOŚ artykułów o produktach i działaniach EEA i EIONET
 • Prowadzi, pod nadzorem KPK, sprawy związane z procedurą udziału strony polskiej w spotkaniach EIONET oraz uczestniczy w przygotowywaniu spotkań krajowych, a także śledzi ustalenia grup EIONET i wybranych grup roboczych przy innych ciałach międzynarodowych
 • Wspiera działania związane z organizacją krajowej sieci ekspertów EIONET
 • Uczestniczy w opiniowaniu materiałów odnoszących się do współpracy międzynarodowej oraz opracowań/ocen dotyczących stanu środowiska i jakości życia
 • Bierze udział w wykonywaniu lub weryfikacji tłumaczeń materiałów opracowywanych przez EEA i inne organizacje oraz DMŚ GIOŚ
 • Śledzi realizację sprawozdawczości danych kluczowych dla realizacji programu pracy EEA

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- stres i praca pod presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz windę (brak przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych).02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3 Warszawa Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie lub licencjackie z rozpoczętymi studiami magisterskimi - geografia lub ochrona środowiska lub inne w zakresie nauk przyrodniczych
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Obsługa programów komputerowych - pakiet Office, Internet
 • Wiedza o elementach środowiska i wzajemnych relacjach między środowiskiem a człowiekiem
 • Podstawowa wiedza o EEA i strukturach UE
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zadań i organizacji IOŚ oraz monitoringu środowiska
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji, poprawnego językowo i jasnego formułowania myśli oraz tworzenia i redagowania informacji
 • Umiejętność organizacji pracy, współpracy w zespole, komunikatywność, umiejętność szybkiego wyszukiwania informacji
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: brak
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 29.04.2024
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

INNE INFORMACJE:


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Dokumenty można składać:


- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ


- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń


Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.


Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.


Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.


UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.


Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.


 


 

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony