Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
28.11.2020 28 listopada 2020

Referendarz w Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 70985 Data publikacji: 09 listopada 2020 Lokalizacja: Katowice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Powietrze i klimat: Zanieczyszczenie powietrza (badania, monitoring)
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Pomiary, badania, monitoring

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Departamencie Monitoringu Środowiska, w Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska w Katowicach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Pod nadzorem przełożonego przygotowuje informacje o jakości powietrza i przekroczeniach poziomów informowania i alarmowych dla WCZK w celu zapewnienia bieżącej informacji o wysokich stężeniach zanieczyszczeń powietrza dla potrzeb inicjowania działań określonych w planach działań krótkoterminowych – wykonywanie prac (dyżury) w ramach kontroli przekroczeń (poza podstawowym wymiarem czasu pracy).
 • Pod nadzorem przełożonego prowadzi prace związane z lokalizowaniem stacji pomiarowych monitoringu jakości powietrza, uczestniczy w pracach związanych z nowymi lokalizacjami stacji, przygotowuje i prowadzi dokumentację lokalizacji stacji i na bieżąco monitoruje poprawność ich lokalizacji w celu zapewnienia prawidłowej lokalizacji stacji monitoringu jakości powietrza w województwie dla potrzeb ocen jakości powietrza oraz informowania wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego (WCZK) i społeczeństwa o jakości powietrza.
 • Pod nadzorem przełożonego prowadzi ewidencję pism wpływających i wychodzących oraz bierze udział wdrażaniu i obsłudze systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami na poziomie RWMŚ, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Wydziale.
 • Pod nadzorem przełożonego prowadzi korespondencję dotyczącą spraw organizacyjno-administracyjnych i kancelaryjnych z centralą DMŚ w celu zapewnienia sprawnego przepływu informacji pomiędzy RWMŚ a siedzibą Departamentu. Przygotowuje dokumenty Wydziału do archiwizacji, w tym sporządza spisy zdawczo-odbiorcze dokumentów do Archiwum Zakładowego oraz przygotowuje i kompletuje opisuje teczki archiwalne zgodnie z instrukcją kancelaryjną, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Wydziale.
 • Pod nadzorem przełożonego we współpracy z pracownikami Departamentu Organizacyjno-Finansowego prowadzi dokumentację pojazdów służbowych (w tym. karty pojazdów, ewidencję zużytych materiałów pędnych, nadzór techniczny, ewidencję terminów związanych z eksploatacją pojazdów, ważności polis ubezpieczeniowych, terminów przeglądów technicznych). We współpracy z pracownikami Departamentu Organizacyjno-Finansowego sporządza zapotrzebowanie na materiały biurowe i eksploatacyjne w Wydziale, w celu ich zapotrzebowania w centrali GIOŚ, lub zamówienia u dostawców zewnętrznych
 • Pod nadzorem przełożonego prowadzi obsługę adresu poczty elektronicznej Wydziału oraz telefonu i telefaksu. Wykonuje skanowanie korespondencji przychodzącej oraz mającej wyjść z Wydziału oraz prowadzi obsługę nadania przesyłek pocztowych i kurierskich Wydziału, w tym prowadzi książkę nadawczą korespondencji oraz przewozi przesyłki do wskazanego urzędu pocztowego, w celu ich nadania.

Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
  • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
  • praca w siedzibie Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach i teren województwa śląskiego
  • obsługa klientów zewnętrznych (z administracji publicznej oraz spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa)
  • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
  • krajowe oraz zagraniczne wyjazdy służbowe
  • prowadzenie samochodu służbowego
  •  stres i praca pod presją czasu
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  • czteropoziomowy budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz windę (brak przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych).

ul. Wita Stwosza 2
40-036 Katowice

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • prawo jazdy kategorii B
 • biegła znajomość obsługi komputera: pakiet MS Office, Internet
 • znajomość ustawy - Prawo ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Przeszkolenie: obsługa programów komputerowych: pakiet Office, programy GIS
 • umiejętność obsługi specjalistycznego programu SOD (System Obiegu Dokumentów)-obsługi kancelaryjnej korespondencji lub EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją)

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 23.11.2020
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Dokumenty można składać:

 - w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ

 - w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl.

W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń Kandydatki/kandydaci , którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 369-22-21.

Informacje o pracodawcy

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony