Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
28.11.2020 28 listopada 2020

Referendarz w Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 70984 Data publikacji: 09 listopada 2020 Lokalizacja: Poznań - Wielkopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Powietrze i klimat: Zanieczyszczenie powietrza (badania, monitoring)
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring, Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Departamencie Monitoringu Środowiska w Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska w Poznaniu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowuje i udostępnia informacje o jakości powietrza, w tym informacji o tle substancji, dla których określony jest poziom dopuszczalny.
 • Prowadzi rejestr umów dotyczących najmu terenu pod stacje monitoringowe jakości powietrza i przygotowuje projekty nowych umów lub aneksów do umów zawartych.
 • Prowadzi ewidencję pism wpływających i wychodzących oraz bierze udział we wdrażaniu i obsłudze systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami na poziomie RWMŚ.
 • Prowadzi obsługę adresu poczty elektronicznej Wydziału oraz telefonu i telefaksu. Wykonuje skanowania korespondencji przychodzącej oraz mającej wyjść z Wydziału oraz prowadzi obsługę nadania przesyłek pocztowych i kurierskich Wydziału, w tym prowadzi książkę nadawczą korespondencji oraz przewozi przesyłki do wskazanego urzędu pocztowego,
 • Prowadzi korespondencję dotyczącą spraw organizacyjno-administracyjnych i kancelaryjnych z centralą DMŚ w celu zapewnienia sprawnego przepływu informacji pomiędzy RWMŚ a siedzibą Departamentu. Przygotowuje dokumenty Wydziału do archiwizacji, w tym sporządza spisy zdawczo-odbiorcze dokumentów do Archiwum Zakładowego oraz przygotowuje, kompletuje i opisuje teczki archiwalne zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 • Prowadzi dokumentację pojazdów służbowych (w tym. karty pojazdów, ewidencję zużytych materiałów pędnych, nadzór techniczny, ewidencję terminów związanych z eksploatacją pojazdów, ważności polis ubezpieczeniowych, terminów przeglądów technicznych). Sporządza zapotrzebowania na materiały biurowe i eksploatacyjne.

Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
  • praca przy komputerze
  • praca wymagająca dobrej komunikatywności, umiejętności pracy w zespole, umiejętności dobrego organizowania swojej pracy oraz efektywnego zarządzania czasem i odporności na stres;
  • prowadzenie samochodu służbowego,
  • wyjazdy służbowe.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  • budynek i pomieszczenia urzędu niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy.
  • w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows, biegłej obsługi pakietu MS OFFICE oraz poruszania się w Internecie
 • prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Znajomość specjalistycznego programu SOD (System Obiegu Dokumentów) - obsługi kancelaryjnej korespondencji lub EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 23.11.2020
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 Dokumenty można składać:

 - w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ

 - w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl.

W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń Kandydatki/kandydaci , którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 369-22-21.

Informacje o pracodawcy

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony