Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2022 02 października 2022

Referendarz w Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 105855 Data publikacji: 08 września 2022 Lokalizacja: Kielce - Świętokrzyskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring
Powietrze i klimat: Zanieczyszczenie powietrza (badania, monitoring)

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska w Kielcach, Departament Monitoringu Środowiska.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Pod nadzorem przełożonego przygotowuje i udostępnia informacje z zakresu monitoringu jakości powietrza, w tym informacje o jakości powietrza oraz informacje o tle substancji w powietrzu, dla których określony jest poziom dopuszczalny.
 • Pod nadzorem przełożonego opracowuje raporty, artykuły, komunikaty, publikacje, a także informacje o działalności GIOŚ w zakresie monitoringu jakości powietrza dla potrzeb administracji rządowej, samorządowej oraz społeczeństwa. Przygotowuje informacje dotyczące jakości powietrza w województwie dla serwisu internetowego GIOŚ i portalu „Jakość Powietrza” w zakresie merytorycznym stanowiska.
 • Pod nadzorem przełożonego wspomaga wykonywanie rocznych ocen jakości powierza, pełni rolę użytkownika krajowego bazy danych JPOAT oraz rolę operatora wojewódzkiego bazy CAS.
 • Pod nadzorem przełożonego przygotowuje informacje o jakości powietrza dla WCZK oraz RCB. Wykonuje prace (dyżury) w ramach kontroli przekroczeń (poza podstawowym wymiarem czasu pracy).
 • Obsługuje Kancelarię i Sekretariat w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami na poziomie RWMŚ, obsługuje adres poczty elektronicznej Wydziału oraz prowadzi ewidencję pism wpływających i wychodzących. Prowadzi sprawy związane z obsługą przesyłek pocztowych i kurierskich Wydziału, w tym prowadzi książkę nadawczą korespondencji oraz dostarcza przesyłki do urzędu pocztowego.
 • Prowadzi korespondencję dotyczącą spraw organizacyjno-administracyjnych i kancelaryjnych z centralą DMŚ. Przygotowuje dokumenty Wydziału do archiwizacji, w tym sporządza spisy zdawczo-odbiorcze dokumentów do Archiwum Zakładowego oraz przygotowuje, kompletuje i opisuje teczki archiwalne zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 • Bierze udział w szkoleniach, naradach, konferencjach, spotkaniach w zakresie kompetencji merytorycznych i prezentuje na nich aktualne problemy oraz informacje dotyczące monitoringu jakości powietrza.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

-   praca przy komputerze,

-   praca w terenie,

-   nietypowe godziny pracy,

-   krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

-   zagrożenie korupcją,

-   permanenta obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,

-   stres i praca pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

-   budynek i pomieszczenia urzędu są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,

-   w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.


02-362 Warszawa
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 3
al. IX Wieków Kielc 3
25- 516 Kielce

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe ochrona środowiska lub inżynieria środowiska lub nauki biologiczne lub chemiczne lub fizyczne lub nauki o Ziemi i środowisku
 • Znajomość ustawy - Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych dot. oceny jakości powietrza
 • Znajomość przepisów UE w zakresie jakości powietrza
 • Umiejętność obsługi komputera, środowiska Windows, pakietu MS Office
 • Umiejętność obsługi oprogramowania GIS
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Przeszkolenie z zakresu programów komputerowych: pakiet MS Office, programy GIS
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A1
 • Umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz odporność na stres

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie.
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu programów komputerowych: pakiet Office
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu programów GIS

Termin składania dokumentów: 22.09.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

INNE INFORMACJE:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać:

- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ

- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń

Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

 Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-17-64, 22 369-17-36

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony