Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
01.02.2023 01 lutego 2023

Referendarz w Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 110599 Data publikacji: 18 listopada 2022 Lokalizacja: Wrocław - Dolnośląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska we Wrocławiu w Departamencie Monitoringu Środowiska.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wykonuje pod nadzorem przełożonego prace związane z oceną stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian (w tym metody obliczeniowe), zgodnie z wymogami Dyrektywy 2002/49/WE oraz Prawa ochrony środowiska oraz wykonuje pod nadzorem przełożonego prace związane z organizacją i funkcjonowaniem monitoringu pól elektromagnetycznych zgodnie z wymogami prawodawstwa krajowego dla województwa.
 • Pod nadzorem przełożonego opracowuje odpowiednie części wykonawczych programów państwowego monitoringu środowiska w obrębie województwa lub innego wyznaczonego regionu, w zakresie merytorycznym stanowiska. Pod nadzorem przełożonego współpracuje z CLB przy ustalaniu lokalizacji punktów pomiarowych dla PEM i hałasu w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami. Uczestniczy w przygotowaniu zlecenia dla CLB do wykonania pomiarów hałasu w zakresie PMŚ i pomiarów pól elektromagnetycznych oraz monitoruje realizację przez CLB wykonawczych programów państwowego monitoringu środowiska w zakresie pomiarów pól elektromagnetycznych i pomiarów hałasu.
 • Uczestniczy, pod nadzorem przełożonego w opracowywaniu z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej (GIS) raportów, sprawozdań, artykułów, komunikatów, publikacji i bieżących informacji dotyczących stanu akustycznego środowiska (w tym map akustycznych} oraz poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku, a także działalności PMŚ w zakresie monitoringu hałasu i pól elektromagnetycznych dla potrzeb administracji rządowej, lokalnej oraz społeczeństwa, wraz z aktualizacją informacji dla serwisu internetowego GIOS w zakresie merytorycznym stanowiska.
 • Bierze udział, pod nadzorem przełożonego, w weryfikacji i wprowadzaniu danych do bazy EHALAS i JELMAG w obrębie województwa lub innego wyznaczonego regionu oraz w pomiarach realizowanych przez CLB w wybranych monitoringowych punktach pomiarowych.
 • Pod nadzorem przełożonego wykonuje analizy i mapy z wykorzystaniem narzędzi GIS oraz udostępnia dane o stanie środowiska w zakresie hałasu oraz pól elektromagnetycznych poprzez różne kanały dystrybucji.
 • Bierze udział, pod nadzorem przełożonego, w prowadzeniu rejestru obszarów, na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, przy współpracy z Wydziałem Inspekcji WIOŚ (o którym mowa w art. 124 ustawy Poś).
 • Pozyskuje dane i informacje o pomiarach, źródłach hałasu, i inne dotyczące hałasu w środowisku oraz pozyskuje informacje o źródłach pól elektromagnetycznych.
 • Prowadzi obsługę kancelaryjną, w tym ewidencję i skanowanie pism wpływających i wychodzących oraz prowadzi sprawy związane z obsługą przesyłek pocztowych i kurierskich, w tym prowadzi książkę nadawczą korespondencji oraz przewozi przesyłki do wskazanego urzędu pocztowego.

 

02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3
51-630 Wrocław ul. J. Chełmońskiego 14

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe na kierunku: fizyka/ akustyka/ ochrona środowiska/ inżynieria środowiska/ geografia/ geoinformatyka/ planowanie przestrzenne
 • Znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Biegła znajomość obsługi komputera: pakiet MS Office oraz umiejętność poruszania się w Internecie
 • Znajomość obsługi narzędzi GIS (np. ArcGIS)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska oraz udział w stażach, wolontariacie z zakresu specjalizacji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A1
 • Znajomość obsługi programów do obsługi kancelaryjnej
 • Prawo jazy kat. B

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentu potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie A1
 • Kopie prawa jazdy kat. B

Termin składania dokumentów: 01.12.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

INNE INFORMACJE:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać:
- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń

Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 369-17-36, 22 369-17-64

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony