Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Referendarz w Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 136217 Data publikacji: 10 kwietnia 2024 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Powietrze i klimat: Zanieczyszczenie powietrza (badania, monitoring)

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska w Gdańsku, Departament Monitoringu Środowiska.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Współpracuje przy planowaniu i realizacji prac związanych z organizacją i funkcjonowaniem monitoringu hałasu oraz oceną stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian (w tym metody obliczeniowe), zgodnie z wymogami Dyrektywy 2002/49/WE oraz Prawa ochrony środowiska oraz prac związanych z organizacją i funkcjonowaniem monitoringu pól elektromagnetycznych zgodnie z wymogami prawodawstwa krajowego
 • Opracowuje wykonawcze programy państwowego monitoringu środowiska w zakresie województwa oraz współpracuje z CLB przy ustalaniu lokalizacji punktów pomiarowych dla PEM i przy wyznaczaniu punktów pomiarowych w zakresie PMŚ dla hałasu w środowisku. Przygotowuje zlecenia dla CLB do wykonywania pomiarów hałasu w zakresie PMŚ i pomiarów pól elektromagnetycznych oraz monitoruje realizację przez CLB wykonawczych programów państwowego monitoringu środowiska w zakresie pomiarów pól elektromagnetycznych i pomiarów hałasu
 • Zarządza bazą danych Jelmag na poziomie wojewódzkim w zakresie gromadzenia, weryfikacji i analizy danych oraz pełni rolę administratora wojewódzkiego bazy danych Jelmag. Weryfikuje i pełni nadzór nad danymi wprowadzanymi do bazy przez operatorów bazy Jelmag, a także wprowadza dane do bazy EHALAS
 • Opracowuje lub współpracuje przy opracowywaniu w zakresie województwa z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej (GIS) raporty, sprawozdania, artykuły, komunikaty, publikacje i bieżące informacje dotyczące hałasu i poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku a także działalności PMŚ w zakresie monitoringu hałasu i pól elektromagnetycznych dla potrzeb administracji rządowej, lokalnej oraz społeczeństwa. Przekazuje aktualne informacje dla serwisu internetowego GIOŚ w zakresie merytorycznym stanowiska
 • Udostępnia w zakresie województwa dane o stanie środowiska w zakresie hałasu i pól elektromagnetycznych dla klienta zewnętrznego
 • Prowadzi rejestr obszarów, na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych standardów pól elektromagnetycznych, przy współpracy z Wydziałem Inspekcji WIOŚ (o którym mowa w art. 124 ustawy Poś)
 • Gromadzi informacje o instalacjach emitujących PEM w oparciu o dane przekazywane zgodnie z art. 122a ustawy Poś i udostępnia gromadzone wyniki pomiarów, o których mowa w art. 122a ustawy Poś Wydziałowi Inspekcji WIOŚ
 • W zależności od potrzeb bierze udział w pomiarach realizowanych przez CLB w wybranych monitoringowych punktach pomiarowych
 • Pozyskuje dane i informacje o pomiarach, źródłach hałasu i inne dotyczące hałasu w środowisku

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca w terenie,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- stres i praca pod presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek i pomieszczenia urzędu niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3 Gdańsk ul. Abrahama 1A/lok. 4.12,
80-307 Gdańsk

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe - fizyka, akustyka, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, geoinformatyka, geografia, fizyka atmosfery, chemia, oceanografia, planowanie przestrzenne
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony przed hałasem oraz pól elektromagnetycznych
 • Znajomość dyrektyw UE w zakresie hałasu środowiskowego
 • Biegła znajomość obsługi komputera - pakiet MS Office, Internet
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: brak
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość oprogramowania GIS
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność argumentowania oraz przekonywania do swoich racji w zakresie kompetencji
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizowania pracy oraz odporność na stres

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kategorii B

Termin składania dokumentów: 24.04.2024
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Dokumenty można składać:


- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ


- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń


Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.


Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.


Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.


Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.


 

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony