Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
19.01.2021 19 stycznia 2021

Referendarz w Wydziale Odpadów Poużytkowych

Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 73020 Data publikacji: 11 stycznia 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Gospodarka odpadami: Ewidencja, raporty, Recykling i odzysk surowców
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Wydziale Odpadów Poużytkowych w Departamencie Kontroli Gospodarowania Odpadami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Rozpatrywanie odwołań (w tym przygotowywanie projektów decyzji) od decyzji WIOŚ dotyczących administracyjnych kar pieniężnych w zakresie naruszenia przepisów ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji i ustawy o odpadach oraz przygotowanie projektów odpowiedzi na złożone skargi ne decyzje Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz udział w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 • Analiza i weryfikacja rocznych sprawozdań o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów.
 • Bieżąca analiza danych zawartych w Bazie Danych Odpadowych (BDO).
 • Przygotowanie projektów decyzji ustalających wysokość należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów, rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz przygotowanie projektów odpowiedzi na złożone skargi na decyzje Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, oraz udział w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 • Współpraca z marszałkami województw w zakresie wymiany informacji dot. danych zawartych w Bazie Danych Odpadowych (BDO).
 • Analiza umów wprowadzających pojazdy ze stacjami demontażu i punktami zbierania pojazdów.
 • Sporządzanie pism dot. prowadzonej weryfikacji sprawozdań.
 • Opracowywanie analiz i zbiorczych zestawień i raportów dot. zagadnień związanych z recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy komputerze
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
- podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska
 • Znajomość przepisów ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • Znajomość ustawowych zadań i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość zadań organów administracji publicznej
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, nauk biologicznych, nauk geograficznych, inżynierii środowiska oraz prawa

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 25.01.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Dokumenty można składać: - w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ - w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP ) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl
 • W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń.
 • Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.
 • Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
 • Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
 • UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21.

Informacje o pracodawcy

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)
▲  Do góry strony