Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista w Centralnym Laboratorium Badawczym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 62579 Data publikacji: 20 marca 2020 Lokalizacja: Kielce - Świętokrzyskie Rodzaj umowy: Umowa na zastępstwo (Wymiar etatu: 1/2) Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Centralnym Laboratorium Badawczym, Oddział w Kielcach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Pobieranie próbek i wykonywanie analiz biologicznych w środowisku w celu prawidłowej realizacji zadań Centralnego Laboratorium Badawczego.
 • Prowadzenie stosownych zapisów z wykonanych czynności i badań, w celu spełnienia wymagań systemu zarządzania Centralnego Laboratorium Badawczego
 • Sprawowanie nadzoru metrologicznego nad wyposażeniem pomiarowym, w celu zagwarantowania prawidłowego jego funkcjonowania
 • Zgłaszanie spostrzeżeń i niezgodności w zakresie wykonywanych zadań
 • Opracowywanie koniecznych instrukcji badawczych i technicznych.
 • Przygotowywanie zapotrzebowani na odczynniki, materiały pomocnicze i usługi
 • Uczestniczenie w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych, a także audytach wewnętrznych i zewnętrznych

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
-praca w laboratorium oraz poza siedzibą, w tym praca przy mikroskopach oraz w terenie w celu pobierania próbek i wykonywania pomiarów terenowych
-praca przy komputerze
-wyjazdy służbowe krajowe
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
-w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób z ograniczoną sprawnością ruchową


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium w danym obszarze
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • znajomość biologicznych metod badawczych stosowanych w badaniach środowiskowych
 • znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe biologiczne lub pokrewne
 • Język obcy: angielski – poziom podstawowy
 • umiejętność obsługi różnych typów mikroskopów
 • umiejętność wykonywania preparatów biologicznych oraz identyfikacji organizmów

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie

Termin składania dokumentów: 06.04.2020
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

ZATRUDNIENIE NA ZASTĘPSTWO

Dokumenty można składać:
w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń
Kandydatki/kandydaci , którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 369-22-21.

Informacje o pracodawcy

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony