Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
17.01.2021 17 stycznia 2021

Specjalista w Centralnym Laboratorium Badawczym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 72722 Data publikacji: 30 grudnia 2020 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Przemysł i inżynieria: Chemia, chemia fizyczna, fizyka
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring
Woda: Analizy, badania laboratoryjne

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Centralnym Laboratorium Badawczym w Oddziale w Warszawie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wykonywanie analiz fizykochemicznych: wód, ścieków, gleb, osadów, odpadów, powietrza atmosferycznego w celu dostarczenia aktualnej informacji o stanie środowiska i prawidłowej realizacji zadań Centralnego Laboratorium Badawczego.
 • Prowadzenie stosownych zapisów z wykonanych czynności i badań.
 • Sprawowanie nadzoru metrologicznego nad wyposażeniem pomiarowym, w celu zagwarantowania prawidłowego jego funkcjonowania.
 • Przestrzeganie zasad i doskonalenia systemu zarządzania dotyczącego jakości w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.
 • Prowadzenie bieżących zapisów z badań, kart kontrolnych w specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym zarządzającym pracą w Laboratorium w celu zapewnienia przełożonym nadzoru nad realizacją powierzonych zadań.
 • Uczestniczenie w walidacji metod badawczych, badaniach biegłości, porównaniach międzylaboratoryjnych, a także audytach wewnętrznych i zewnętrznych oraz szkoleniach związanych z metodami badań w celu poprawy jakości wykonywanych badań i potwierdzenia kompetencji.
 • Zgłaszanie spostrzeżeń i niezgodności w zakresie wykonywanych zadań, opracowywanie koniecznych instrukcje badawcze i techniczne.

Warunki pracy:

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- Praca w laboratorium chemicznym oraz w terenie, szczególnie trudnych warunkach środowiskowych
- Praca przy komputerze
- Nietypowe godziny pracy
- Praca związana z obsługą wyposażenia pomiarowo-badawczego
- Wyjazdy służbowe krajowe lub zagraniczne

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- Budynek i pomieszczenia urzędu są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – podjazd do budynku, toalety,  oraz drzwi o odpowiedniej szerokości
- W trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych

ul. Bartycka 110A
00 – 716 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe chemia, ochrona środowiska lub pokrewne
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w laboratorium
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office oraz poruszanie w Internecie
 • Znajomość fizykochemicznych metod badawczych stosowanych w badaniach środowiskowych
 • Znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Uprawnienia auditora wewnętrznego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość Prawa Ochrony Środowiska
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie i rozumienie literatury przedmiotu

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia auditora wewnętrznego
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego

Termin składania dokumentów: 13.01.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:
- W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%
- Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje o pracodawcy

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony