Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Specjalista w Departamencie Monitoringu Środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 121172 Data publikacji: 22 maja 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Edukacja i komunikacja: Komunikacja społeczna, PR, dziennikarstwo
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Pomiary, badania, monitoring

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje prace związane z opracowywaniem przekrojowych ocen, informacji i opracowań dotyczących stanu środowiska w Polsce (w tym opisujących stan środowiska oraz relacje między środowiskiem a działalnością człowieka i dobrą jakością życia z uwzględnieniem oddziałujących presji i potencjalnych zagrożeń, w tym bierze udział w pracach koncepcyjnych, inicjując, planując i ustalając działania zakres i formę produktów, dobiera dane i wskaźniki, przeprowadza analizy, tworzy i redaguje treść;
 • Śledzi toczący się na poziomie międzynarodowym rozwój koncepcji i metod dotyczących systemów wskaźników, ocen i prognoz stanu środowiska, sposobów analizy oddziałujących i potencjalnych presji oraz relacji między środowiskiem a człowiekiem, a także form prezentacji danych i informacji, jak również wprowadza te rozwiązania w GIOŚ;
 • Uczestniczy w realizacji zadań wynikających ze współpracy międzynarodowej, w tym z Europejską Agencją Środowiska (EEA) oraz Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w tym bierze udział w opracowywaniu lub opiniowaniu materiałów lub działań i wymianie wiedzy, na bieżąco opracowuje na stronę internetową GIOŚ artykuły o raportach tematycznych EEA i związanych z ich tematyką wynikach PMŚ, prowadzi dystrybucję opracowań EEA, bierze udział w weryfikacji ich tłumaczeń na język polski;
 • Bierze udział w opracowywaniu zbiorczych informacji, prezentacji i sprawozdań dot. Państwowego Monitoringu Środowiska oraz w tworzy treści i usług na stronie internetowej GIOŚ prezentujących przekrojowe informacje;
 • Bierze udział w opiniowaniu przekrojowych dokumentów i opracowań krajowych i zagranicznych odnoszących się do ocen dot. środowiska i jakości życia lub upowszechniania wiedzy;
 • Bierze udział w realizacji postępowań w sprawie zamówień publicznych i umów z wykonawcami (m.in. inicjując zapotrzebowanie w zakresie dot. powierzonych zadań, zapewniając informacje merytoryczne, uczestnicząc jako członek komisji i sprawdzając postęp i efekty), w tym pilnuje terminów i merytorycznie analizuje poprawność pracy wykonawców;
 • Śledzi przepisy UE i inne zobowiązania międzynarodowe istotne dla zapewnienia przekrojowej informacji o stanie środowiska oraz bierze udział w krajowych pracach z tego zakresu.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • Praca w siedzibie Departamentu Monitoringu Środowiska w Warszawie;
 • Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • Stres i praca pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz windę (brak przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych).

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie: geografia lub ochrona środowiska lub inne w zakresie nauk dotyczących środowiska;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze wiedzy o środowisku, gospodarki lub zjawiskach społecznych, w tym tekstowo-graficznym opracowywaniu informacji;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Wiedza o elementach środowiska i zjawiskach społeczno-gospodarczych oraz o wzajemnych relacjach między środowiskiem a człowiekiem;
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji, poprawnego językowo i jasnego formułowania myśli oraz tworzenia i redagowania informacji;
 • Obsługa programów komputerowych: pakiet MS Office, Internet;
 • Umiejętność organizacji pracy, współpracy w zespole, komunikatywność, kreatywność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Doświadczenie w pisaniu artykułów, referatów lub tworzeniu prezentacji.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 30.05.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać:

 • W formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ;
 • W formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń.

Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-17-64, 22 369-17-36.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony