Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
28.11.2020 28 listopada 2020

Specjalista w Wydziale Kontroli Korzystania z Wód

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 70938 Data publikacji: 09 listopada 2020 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (Liczba stanowisk pracy: 2) Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Woda: Gospodarowanie wodami
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Kontroli Korzystania z Wód w Departamencie Inspekcji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie postępowań odwoławczych oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, od decyzji i postanowień wydanych przez organy I instancji w sprawach z zakresu ochrony wód przed zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych, określonych w ustawie Prawo wodne oraz stosowania i przechowywania nawozów, określonych w ustawie o nawozach i nawożeniu.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, oraz udział w rozprawach przed sądami administracyjnymi.
 • Współpraca z komórkami wewnętrznymi GIOŚ oraz WIOŚ w zakresie udzielania wsparcia merytorycznego w sprawach skarg i interwencji związanych ze stosowaniem i przechowywaniem nawozów, ochroną wód przed zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych.
 • Przygotowywanie projektów wytycznych i sprawozdań dotyczących realizacji przez organy IOŚ ustawowych zadań związanych z ochroną wód przed zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz stosowaniem i przechowywaniem nawozów, oraz wynikających z zawartych porozumień dotyczących tych zagadnień, a także projektów stanowisk, opinii i interpretacji w odpowiedzi na pytania organów i społeczeństwa, wpływające do GIOŚ.
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z zagadnieniami ochrony wód przed zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz stosowania i przechowywania nawozów.
 • Udział i reprezentacja GIOŚ w krajowych i zagranicznych spotkaniach i grupach roboczych, których przedmiotem są zagadnienia związane ze stosowaniem i przechowywaniem nawozów oraz ochroną wód przed zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych.
 • Udział w realizacji zadań kontrolnych IOŚ wynikających z ustawy Prawo wodne, ustawy o nawozach i nawożeniu oraz wynikających z zawartych porozumień pomiędzy GIOŚ a innymi organami, dotyczących zagadnień ochrony wód przed zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz stosowania i przechowywania nawozów.

Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
  • praca przy komputerze
  • wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
  • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;
  • w trakcie wyjazdów służbowych, w szczególności podczas wykonywania kontroli w terenie, warunki świadczenia pracy są zróżnicowane i mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.


Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze rolnictwa, ochrony środowiska
 • znajomość przepisów ustawy Prawo wodne, w szczególności w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych, w tym rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Programu działań
 • znajomość przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu
 • znajomość przepisów Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, w szczególności dotyczących wykonywania kontroli
 • znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, z zakresu ochrony środowiska
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG)
 • znajomość systemów informacji przestrzennej oraz ich obsługi – ArcGIS

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B1
 • kopie dokumentów potwierdzajacych znajomość systemów informacji przestrzennej oraz ich obsługi-ArcGIS

Termin składania dokumentów: 23.11.2020
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty można składać: - w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ - w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń Kandydatki/kandydaci , którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczenie do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony. UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 574 27 45.

Informacje o pracodawcy

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony