Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.07.2021 29 lipca 2021

Starszy specjalista w Departamencie Monitoringu Środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 78872 Data publikacji: 27 maja 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Prawo i przepisy, Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Monitoringu Środowiska.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie spraw administracyjnych związanych z obsługą projektu pt. „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie” finansowanego ze środków MF EOG 2014-2021, w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar „Łagodzenie zmian klimatu i ograniczenie narażenia na tego typu zmiany” , w tym: przygotowywanie raportów, sprawozdań oraz wniosków o płatność zgodnie z Regulacjami w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021, prowadzenie dokumentacji projektowej, przygotowywanie i redakcja pism i prezentacji, przygotowywanie i weryfikacja dokumentacji do kontroli projektu, przedkładanie propozycji aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, koordynacja przygotowywania protokołów zdawczo-odbiorczych na odbiór materiałów trwałych oraz stosownych porozumień i upoważnień,
 • Wsparcie prac związanych z obsługą Projektu mających na celu pozyskanie informacji merytorycznych potrzebnych do przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania na zakup infrastruktury pomiarowej i informatycznej oraz innych usług związanych z realizacją celów projektu,
 • Sprawdzanie poprawności pod względem rzeczowym i finansowym realizacji umów zawieranych z wykonawcami oraz opisywanie faktur pod względem zgodności z zgodnie z wytycznymi i regulacjami w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021,
 • Składanie sprawozdań osobom pełniącym nadzór merytoryczny i finansowy nad Projektem o postępach w realizacji Projektu i planach pracy oraz informowanie ich o ewentualnych nieprawidłowościach i zagrożeniach w realizacji Projektu.
 • Występowanie za pośrednictwem Kierownika Projektu do Departamentu Administracyjno—Finansowego o środki finansowe niezbędne do realizacji zaplanowanych zadań w ramach Projektu oraz występowanie o składanie wniosków o zapewnienie finansowania i uruchomienie środków z rezerwy celowej; koordynowanie występowania o: wykonanie tłumaczeń, zamawianie biletów lotniczych i rezerwacje miejsc w hotelach na czas pobytu za granicą,
 • Prowadzenie bieżącej współpracy z Centralnym Laboratorium Badawczym i Krajowym Laboratorium Referencyjnym ds. jakości powietrza atmosferycznego w zakresie realizacji projektu oraz utrzymywanie roboczych kontaktów z Instytucjami Wdrażającymi: Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, partnerem Projektu,
 • Monitorowanie przepisów i wytycznych mających wpływ na prawidłowe rozliczanie projektu,
 • Monitorowanie i zarządzania projektem oraz działaniami promocyjnymi.
 • Obsługa kancelaryjna projektu.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie, krajowe oraz zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, stres i praca pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 3
00-807 Warszawa  Al. Jerozolimskie 92

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych,
 • Znajomość wytycznych i krajowych zasad dotyczących wdrażania projektów współfinansowanych z MF EOG/NMF lub środków unijnych,
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe w realizacji projektów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego;
 • Przeszkolenie z zakresu problematyki wdrażania funduszy UE,

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B1
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu problematyki wdrażania funduszy UE
 • kopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe w realizacji projektów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego

Termin składania dokumentów: 17.06.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Dokumenty można składać:
- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl.
W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń Kandydatki/kandydaci , którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.Umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do dnia 31.12.2022 r. tj.: na czas realizacji projektu pt. „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie” finansowanego  ze środków  MF EOG 2014-2021, w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar „Łagodzenie zmian klimatu i ograniczenie narażenia na tego typu zmiany”  


 


UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.


 


 


 

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony