Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Starszy specjalista w Wydziale Kontroli Zanieczyszczeń Powietrza

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 136274 Data publikacji: 12 kwietnia 2024 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Zarządzanie jakością, certyfikaty, normy, Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Kontroli Zanieczyszczeń Powietrza, Departament Inspekcji.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Sprawuje pieczę nad prawidłową realizacją zadań wykonywanych przez WIOŚ oraz zapewnia wsparcie merytoryczne w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony przed polami elektromagnetycznymi (PEM), w tym przygotowuje wytyczne do kontroli prowadzonych przez WIOŚ w ww. obszarach
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi GIOŚ w realizacji wspólnych zadań, m.in. z zakresu rozpatrywania skarg na działania kontrolne WIOŚ, wniosków oraz petycji i zapytań, opiniowania aktów prawnych, współdziałania z innymi organami w zakresie ochrony środowiska w obszarze ochrony powietrza i PEM
 • Rozpatruje odwołania (w tym przygotowuje projekty decyzji i postanowień) od decyzji wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, a także zażaleń na postanowienia WIOŚ w związku z naruszeniem wymogów ochrony środowiska w zakresie emisji do powietrza oraz w zakresie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi na decyzje GIOŚ oraz bierze udział w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Prowadzi postępowania administracyjne jako organ pierwszej instancji w związku z naruszeniem wymogów ochrony środowiska w zakresie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
 • Sporządza analizy, raporty i inne dokumenty podsumowujące działania IOŚ odnośnie nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez WIOŚ w zakresie ochrony środowiska w obszarze powietrza oraz PEM

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca w terenie


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- zagrożenie korupcją


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


- wystąpienia przed publicznością, szkolenia


- udział lub prowadzenie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


 - budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów


 02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub chemii lub fizyki lub nauk przyrodniczych
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ochroną środowiska
 • Znajomość polskich przepisów ochrony środowiska w obszarze powietrza i PEM
 • Znajomość przepisów ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji w zakresie wymierzania administracyjnych kar pieniężnych
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku pracy
 • Podstawowa znajomość ustawowych zadań i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Biegła znajomość obsługi komputera- środowisko Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint)
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: brak
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej
 • Przeszkolenie z zakresu procedur prawa administracyjnego
 • Przeszkolenie z zakresu prowadzenia baz danych i tworzenia raportów
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Umiejętność posługiwania się systemem informacji prawnej

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu procedur prawa administracyjnego
 • Kopia dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu prowadzenia baz danych i tworzenia raportów

Termin składania dokumentów: 02.05.2024
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Dokumenty można składać:


- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ


- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń


Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.


 Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.


Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.


UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.


Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.


 


 

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony