Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.03.2023 21 marca 2023

Starszy specjalista w Wydziale Planowania Sieci i Programów Monitoringu Wód

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 114355 Data publikacji: 23 stycznia 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Woda: Dystrybucja, wodociągi, Jakość i uzdatnianie
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Planowania Sieci i Programów Monitoringu Wód, Departament Monitoringu Środowiska.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wykonuje prace kameralne i terenowe obserwacje hydromorfologiczne wód oraz klasyfikację wskaźników jakości hydromorfologicznej wód zgodnie obowiązującymi metodykami, przepisami prawodawstwa polskiego i przepisów UE.
 • Wykonuje prace związane z weryfikacją lokalizacji punktów pomiarowo-kontrolnych oraz stanowisk pomiarowych monitoringu wód w terenie na obszarze województwa mazowieckiego. Wykonuje prace związane z planowaniem sieci i programów pomiarowych monitoringu wód zgodnie z przepisami prawodawstwa polskiego i przepisów UE we współpracy z pozostałymi Wydziałami Departamentu z uwzględnieniem presji, w tym transportu zanieczyszczeń rzekami w układzie hydrograficznym kraju. Prowadzi stały nadzór nad aktualnością i kompletnością sieci i programów monitoringu wód na obszarze województwa mazowieckiego.
 • Uczestniczy w zadaniach związanych z wdrożeniem systemu informatycznego monitoringu wód w ramach systemu Ekoinfonet oraz rozwojem systemu w powiązaniu z systemem informacji przestrzennej w celu zapewnienia odpowiednich narzędzi do gromadzenia, przetwarzania, weryfikacji i wizualizacji danych monitoringowych o jakości wód. Zapewnia administrowanie SI JWoda w zakresie planowania monitoringu wód oraz danych słownikowych, w tym weryfikuje zgodność danych słownikowych z wykazami wód. Wprowadza do SI JWoda wyniki obserwacji hydromorfologiczne wód oraz klasyfikacji wskaźników jakości hydromorfologicznej wód.
 • Wykonuje analizy i mapy z wykorzystaniem narzędzi informacji przestrzennej na potrzeby m.in. programów monitoringu, raportów i sprawozdań.
 • Analizuje przepisy UE i inne zobowiązania międzynarodowe z zakresu oceny stanu wód i opiniuje z uwzględnieniem tych przepisów projekty aktów prawnych oraz oceny skutków regulacji dotyczące monitoringu wód w ramach krajowego procesu legislacyjnego, w tym uczestniczy w transpozycji odpowiednich przepisów unijnych do prawodawstwa krajowego w celu zapewnienia odpowiednich warunków prawnych do wykonywania zadania, o którym mowa w pkt.1; uczestniczy w opracowaniu projektów stanowisk negocjacyjnych w przedmiotowym zakresie oraz opiniuje projekty aktów prawnych w celu wsparcia kierownictwa Departamentu w procesie legislacyjnym UE.
 • Opracowuje odpowiednie części programów Państwowego Monitoringu Środowiska w oparciu o analizy potrzeb wynikające z przepisów prawodawstwa polskiego oraz przepisów UE w celu określenia średniookresowych zadań dla Inspekcji i innych jednostek uczestniczących w realizacji PMŚ.
 • Opracowuje sprawozdania, komunikaty, raporty i bieżące informacje dotyczące planowania monitoringu i realizacji programów monitoringu wód, a także działalności Departamentu w zakresie monitoringu wód, dla potrzeb administracji rządowej oraz społeczeństwa wraz z aktualizacją informacji dla serwisu internetowego GIOŚ w zakresie merytorycznym stanowiska w celu zapewnienia aktualnych informacji nt. monitoringu i stanu wód.
 • Bierze udział w szkoleniach, naradach, konferencjach spotkań edukacyjnych na szczeblu regionalnym oraz w ich organizacji w zakresie kompetencji merytorycznych.

02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3 
00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 92

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe ochrona środowiska lub inżynieria środowiska lub chemia lub biologia lub geografia
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub gospodarki wodnej
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Biegła znajomość obsługi komputera: środowisko Windows, pakiet MS Office, Internet
 • Znajomość ustawy – Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne oraz przepisów wykonawczych dotyczących monitoringu i klasyfikacji stanu wód; znajomość przepisów prawa UE w zakresie ochrony wód: dyrektywy 2000/60/WE; 2008/105/WE oraz 2013/39/WE
 • Ogólna wiedza na temat struktur Unii Europejskiej
 • Znajomość metod statystycznych
 • Znajomość obsługi narzędzi GIS (np. ArcGIS), znajomość obsługi baz danych
 • Przeszkolenie z obsługi programów komputerowych: Access / narzędzi GIS (np. ArcGIS) / obsługi baz danych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie prawa jazdy kat. B
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie przeszkolenia z obsługi programów komputerowych: Access / narzędzi GIS (np. ArcGIS) / obsługi baz danych
 • Kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2. W przypadku braku certyfikatu, zaświadczenia należy przedłożyć oświadczenie o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 06.02.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

INNE INFORMACJE:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać:

- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ

- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń

Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-17-64, 22 369-17-36

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony