Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Inspektor w Wydziale Inspekcji Rybołówstwa

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego Numer referencyjny: 117468 Data publikacji: 14 marca 2023 Lokalizacja: Słupsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów krajowych, Unii Europejskiej, konwencji międzynarodowych i porozumień dwustronnych w zakresie ochrony rybołówstwa morskiego w polskich obszarach morskich,
 • Kontrola statków rybackich w polskich obszarach morskich, portach i przystaniach rybackich, kontrola miejsc wyładunku, obrotu, magazynowania, sprzedaży, środków transportu ryb i innych organizmów morskich,
 • Kontrola rybołówstwa rekreacyjnego,
 • Obsługa interesantów w zakresie pełnionej funkcji i uprawnień,
 • Współdziałanie z organami Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Weterynaryjnej, Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Straży Granicznej oraz z terenowymi organami administracji morskiej w zakresie rybołówstwa.

Warunki pracy:

 • Praca w systemie równoważnym, praca zmianowa, w tym w godzinach nocnych.
 • Częste wyjazdy służbowe związane z kontrolą rybołówstwa, w tym zagraniczne.
 • Odbywanie rejsów na statkach kontrolnych i innych.
 • Kontrole przeprowadzane są głównie na wolnym powietrzu, przy zmiennych warunkach atmosferycznych, na lądzie i na morzu.
 • Uciążliwości związane z wchodzeniem, schodzeniem, przechodzeniem na kontrolowany obiekt, również na morzu.
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie,
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietów biurowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe preferowane : rybołówstwo, ichtiologia, oceanografia,
 • Bardzo dobra sprawność fizyczna.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów: 07.04.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%,
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jeśli chcesz uczestniczyć w kolejnych naborach dodaj zgodę o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na wykorzystanie złożonej przeze mnie aplikacji w kolejnych naborach przez okres 12 miesięcy".

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego został powołany na podstawie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw” (Dz.U.2018.2340).
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony