Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.09.2021 23 września 2021

Specjalista do spraw legislacji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii Numer referencyjny: 81403 Data publikacji: 19 lipca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy
Planowanie przestrzenne: Geografia, kartografia

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw legislacji w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Uczestniczy w procesie uzgadniania przez Urząd z ministrami i centralnymi organami administracji rządowej projektów „zewnętrznych” aktów prawnych w celu zapewnienia precyzyjnego i komunikatywnego brzmienia projektowanych przepisów, ich spójności z systemem prawa oraz przestrzegania regulacji dotyczących przebiegu procesu legislacyjnego.
 • Prowadzi sprawy z zakresu uzgodnień międzyresortowych projektów przepisów prawa sporządzanych przez Głównego Geodetę Kraju z upoważnienia ministra nadzorującego dział w celu zapewnienia przestrzegania regulacji dotyczących przebiegu procesu legislacyjnego.
 • Uczestniczy w konferencjach uzgodnieniowych, komisjach prawniczych oraz posiedzeniach komisji i podkomisji Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej, w celu zapewnienia precyzyjnego i komunikatywnego brzmienia projektowanych przepisów i ich spójności z systemem prawa.
 • Współdziała z komórkami merytorycznymi Urzędu w sprawach związanych z opracowywaniem przez GGK aktów prawnych z upoważnienia Ministra Rozwoju.
 • Przygotowuje sprawozdania związane z pracami legislacyjnymi, w tym monitoruje terminy poszczególnych faz procesu legislacyjnego w odniesieniu do przepisów wykonawczych opracowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu.
 • Współdziała z komórkami merytorycznymi Urzędu w sprawach związanych z opracowywaniem wewnętrznych aktów normatywnych.

Warunki pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa standardowych urządzeń biurowych. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio przed budynkiem.

00-926 Warszawa Wspólna 2 

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe prawnicze
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca związana z obsługą legislacyjną
 • Znajomość przepisów z zakresu zasad tworzenia prawa – „Zasady techniki prawodawczej”, Regulamin pracy Rady Ministrów.
 • Umiejętność redagowania i analizy tekstów prawnych oraz pism urzędowych
 • Umiejętność obsługi systemów informacji prawnej
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Komunikatywność
 • Samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność, dokładność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • Ukończona aplikacja legislacyjna
 • Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone albo zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • Ogólna znajomość przepisów z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego
 • Asertywność

Oferujemy

Pracownikom oferujemy:
• stabilną pracę w jednostce administracji państwowej, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• trzynaste wynagrodzenie,
• nagrody uznaniowe,
• możliwość rozwoju kompetencji zawodowych (m in. dofinansowanie do kosztów związanych z nauką języków obcych, bogaty pakiet szkoleń),
• pakiet socjalny (m. in. dofinansowanie wypoczynku, możliwość korzystania z programu Multisport),
• możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 06.08.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej GUGiK. Metody i techniki selekcji: formalna weryfikacja (preselekcja) ofert złożonych przez kandydatów, sprawdzian wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku, rozmowa kwalifikacyjna. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu). Kandydaci i kandydatki spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia. Oferty kandydatów i kandydatek przechowywane są przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a jeżeli nabór został zakończony bez wyłonienia kandydata/kandydatki – przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru. W okresie przechowywania ofert kandydaci i kandydatki mają prawo wglądu do dokumentów związanych z naborem, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, oraz do odbioru złożonych dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 56 31 478

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest profesjonalną, nowoczesną, darzoną zaufaniem społecznym instytucją, zapewniającą powszechny dostęp do wysokiej jakości informacji geodezyjnej i kartograficznej w oparciu o fundamentalne elementy działania nowoczesnej administracji:
 • Człowieka  - wykwalifikowaną kadrę
 • Proces - efektywne metody zarządzania i organizacji
 • Technologię - nowoczesne rozwiązania techniczne
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony