Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Starszy specjalista ds. utrzymania i administracji systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii Numer referencyjny: Ogłoszenie nr 54088 – starszy specjalista GI/GSOP/9 Data publikacji: 12 września 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Planowanie przestrzenne: Geografia, kartografia

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Geodezji i Systemów Odniesień Przestrzennych (GSOP) w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wykonywanie prac związanych z administrowaniem i modernizacją systemu ASG-EUPOS w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu,
 • Wdrażanie i testowanie elementów infrastruktury technicznej systemu ASG-EUPOS oraz rozwiązywanie problemów technicznych związanych z jego eksploatacją, w celu udostępnienia serwisów systemu użytkownikom,
 • Obsługa i udostępnianie użytkownikom usługi oraz dane systemu ASG-EUPOS,
 • Obsługa modułu obliczeniowego systemu ASG-EUPOS oraz udział w określaniu i usuwaniu awarii w celu zapewnienia niezawodności serwisów pozycjonowania,
 • Udział w postępowaniach w zakresie zamówień publicznych na dostawy sprzętu, oprogramowania i świadczenie usług, w celu zapewnienia realizacji planu Departamentu,
 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej oraz materiałów informacyjnych dotyczących systemu ASG-EUPOS, w celu przedstawiania na szczeblu krajowym i zagranicznym,
 • Wsparcie techniczne i udzielanie informacji użytkownikom systemu ASG-EUPOS odnośnie wykorzystania serwisów systemu w pomiarach GNSS,
 • Monitorowanie stanu i dostępności łączy teleinformatycznych pracujących na potrzeby systemu ASG-EUPOS.

Warunki pracy:
 • Praca biurowa z wykorzystaniem komputera,
 • Wyjazdy służbowe,
 • Wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej,
 • Praca wymagająca dyspozycyjności,
 • Praca na wysokości,
 • Praca wymagająca uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi,
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • Obsługa standardowych urządzeń biurowych,
 • Węzeł sanitarny częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
 • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy),
 • Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne,
 • 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w pracy polegającej na wykonywaniu pomiarów,
  i obliczeń geodezyjnych lub zarządzaniu siecią stacji referencyjnych GNSS,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,
 • Znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi,
 • Znajomość technik pomiarowych związanych z wyznaczaniem pozycji oparciu o satelitarne systemy pozycjonowania GNSS,
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego,
 • Posiadanie aktualnych badań lekarskich uprawniających do pracy na wysokościach powyżej 3 m . lub konieczność poddania się ww. badaniom lekarskim,
 • Znajomość oprogramowania geodezyjnego i zarządzającego siecią stacji referencyjnych,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Samodzielność i odpowiedzialność.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • Dokumenty należy złożyć do: 26.09.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa
z dopiskiem „Ogłoszenie nr 54088 – starszy specjalista GI/GSOP/9”

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Pracownikom oferujemy:
stabilną pracę w jednostce administracji państwowej, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
trzynaste wynagrodzenie,
nagrody uznaniowe,
możliwość rozwoju kompetencji zawodowych (m in. dofinansowanie do kosztów związanych z nauką języków obcych, bogaty pakiet szkoleń),
pakiet socjalny (m. in. dofinansowanie wypoczynku, możliwość korzystania z programu Multisport),
możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej GUGiK.
Metody i techniki selekcji: formalna weryfikacja (preselekcja) ofert złożonych przez kandydatów, sprawdzian wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku, rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu).
Kandydaci i kandydatki spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia.
Oferty kandydatów i kandydatek przechowywane są przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a jeżeli nabór został zakończony bez wyłonienia kandydata/kandydatki – przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru.
W okresie przechowywania ofert kandydaci i kandydatki mają prawo wglądu do dokumentów związanych z naborem, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, oraz do odbioru złożonych dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 56 31 478 lub 480.

Informacje o pracodawcy

Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest profesjonalną, nowoczesną, darzoną zaufaniem społecznym instytucją, zapewniającą powszechny dostęp do wysokiej jakości informacji geodezyjnej i kartograficznej w oparciu o fundamentalne elementy działania nowoczesnej administracji:
 • Człowieka  - wykwalifikowaną kadrę
 • Proces - efektywne metody zarządzania i organizacji
 • Technologię - nowoczesne rozwiązania techniczne

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony