Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
01.02.2023 01 lutego 2023

Główny specjalista w Wydziale ds. centralnej ewidencji emisyjności budynków

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Numer referencyjny: 111373 Data publikacji: 29 listopada 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Budownictwo i architektura: Projektowanie budynków, nadzór nad budową, Termomodernizacja, izolacja, efektywność energetyczna

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale ds. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w Departamencie Usług Cyfrowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • opracowuje oraz aktualizuje procesy i procedury związane z architekturą operacyjną IT w ramach projektów finansowanych ze środków POPC,
 • weryfikuje zgodność wdrażanych rozwiązań z wymaganiami biznesowymi w ramach projektów finansowanych ze środków POPC,
 • opracowuje dokumentację wykonanych prac w zakresie wdrażania systemów teleinformatycznych realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków POPC,
 • koordynuje proces wdrażania systemów teleinformatycznych realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków POPC,
 • wspomaga proces wdrażania oprogramowania w ramach projektów finansowanych ze środków POPC,
 • współpracuje z zespołem projektowym oraz interesariuszami projektu.

 

00-926 Warszawa ul. Krucza 38/42

Wymagania

Niezbędne:
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat przy wdrażaniu projektów IT,
 • Znajomość metodyki ITIL i/lub CoBIT,
 • Wiedza z obszaru rozwiązań wirtualizacyjnych i chmurowych,
 • Wiedza z zakresu rozwiązań usług Docker,
 • Wiedza z zakresu systemów operacyjnych Unix/Linux i Microsoft Windows Server,
 • Wiedza z zakresu serwerów aplikacyjnych Redhat JBoss, Apache, WebLogic,
 • Wiedza z zakresu baz danych Microsoft MSSQL, Oracle, DB2,
 • Znajomość języka angielskiego (poziom komunikatywny, znajomość terminologii informatycznej),
 • Umiejętność organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Kreatywność,
 • Kultura osobista,
 • Komunikatywność,
 • Odporność na stres,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu informatyki lub studia podyplomowe z zakresu informatyki,
 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej; w pracy z metodyką SCRUM, Kanban,

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 16.12.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Wzory wymaganych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu (www.gunb.gov.pl) - w zakładce „Pracuj z nami”.

Wymagane dokumenty powinny być przesłane na adres Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego lub dostarczone osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Zachęcamy do składania aplikacji za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres:  nabory@gunb.gov.pl. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia, muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów lub podpisane podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym. W przypadku dokumentów wysłanych w formie skanów kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed terminem testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat/kandydatka, która nie spełni tego warunku nie będzie dopuszczona do testu wiedzy/rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu podlegają weryfikacji pod względem spełniania wymogów formalnych, tj.: terminowości złożenia oferty, kompletności dokumentów oraz ich formy i treści (w tym wymaganych podpisów), a także dotyczących wykształcenia, doświadczenia zawodowego itd. Kandydaci, którzy spełnią ww. wymagania zostaną poinformowani o terminie testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej – drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Misją Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz nad wprowadzaniem do obrotu wyrobów budowlanych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony