Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.08.2022 16 sierpnia 2022

Główny specjalista w Wydziale Metodologii i Rozwoju Badań Przestrzennych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Urząd Statystyczny Numer referencyjny: 90751 Data publikacji: 12 stycznia 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Metodologii i Rozwoju Badań Przestrzennych w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wykonuje prace w zakresie metodologii, konstrukcji wskaźników oraz opracowania metod pracy z Systemem Monitorowania Usług Publicznych. Prowadzi analizę potrzeb i przygotowuje koncepcje opisów metodologicznych. Uczestniczy w przygotowaniu instrukcji i materiałów edukacyjnych w celu wdrożenia Systemu Monitorowania Usług Publicznych.
 • Wykonuje prace na rzecz zapewnienia spójności metodologicznej opisów obszarów, usług i wskaźników monitorujących oraz wskaźników kontekstowych w celu wdrożenia Systemu Monitorowania Usług Publicznych.
 • Wykonuje prace zmierzające do zapewnienia zasilania informacyjnego z zakresu efektywności finansowej usług publicznych w celu wdrożenia Systemu Monitorowania Usług Publicznych.
 • Opracowuje i wprowadza do systemu informatycznego wskaźniki opisujące ilość, jakość, dostępność i efektywność usług publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiednich poziomów agregacji przestrzennej w celu wdrożenia Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

00-925 Warszawa al. Niepodległości 208

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub geograficzne lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe 3 lata
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Znajomość problematyki funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz polityki regionalnej
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • 2 lata doświadczenia w pracy w instytucjach związanych z rozwojem regionalnym i dziedzinami pokrewnymi.
 • Przeszkolenie z SPSS, Statistica, R
 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym - A2
 • Posiadanie dorobku analityczno-badawczego udokumentowanego publikacjami w zakresie usług publicznych, rozwoju regionalnego, polityki przestrzennej lub dziedzin pokrewnych
 • Umiejętność opisu zjawisk, formułowania wniosków

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego ekonomicznego lub geograficznego lub pokrewnego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 3 lat doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 2 lat doświadczenia zawodowego/stażu pracy w instytucjach związanych z rozwojem regionalnym i dziedzinami pokrewnymi
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego z przeszkolenia z SPSS, Statistica, R
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym – A2 lub oświadczenie o znajomości języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym – A2
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego potwierdzających posiadanie dorobku analityczno-badawczego udokumentowanego publikacjami w zakresie usług publicznych, rozwoju regionalnego, polityki przestrzennej lub dziedzin pokrewnych

Termin składania dokumentów: 26.01.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/
 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).
 • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres rekrutacja@stat.gov.pl podając w temacie: Zapytanie dotyczące numeru oferty 2/BP/2022.

Wynagrodzenie brutto: 2 539 zł + dodatek stażowy.

ZATRUDNIENIE NA CZAS REALIZACJI PROJEKTU POWER – SMUP 2 do 30.09.2023 r.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny (GUS) to centralny organ administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych).
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony