Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.01.2023 28 stycznia 2023

Główny specjalista w Wydziale Udostępniania Danych Organizacjom Międzynarodowym i Jednostkom Naukowym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Urząd Statystyczny Numer referencyjny: 111436 Data publikacji: 30 listopada 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Przemysł i inżynieria: Informatyka, systemy przesyłu danych

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Udostępniania Danych Organizacjom Międzynarodowym i Jednostkom Naukowym w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Organizuje i koordynuje prace w zakresie udostępniania nieidentyfikowanych danych jednostkowych dla potrzeb badań naukowych, w tym na stanowisku „Naukowiec”, instytucjom badawczo-naukowym z kraju i zagranicy w celu realizacji statutowych zadań GUS dotyczących udostępniania nieidentyfikowalnych danych jednostkowych
 • Organizuje, koordynuje i realizuje prace w zakresie międzynarodowej wymiany danych i metadanych statystycznych w celu realizacji zobowiązań GUS wobec instytucji UE i organizacji międzynarodowych
 • Współpracuje z departamentami GUS, Centrum Informatyki Statystycznej oraz urzędami statystycznymi w celu uzgodnienia sposobów i zakresu realizacji zamówień instytucji badawczo-naukowych na nieidentyfikowalne dane jednostkowe oraz obsłużenia potrzeb informacyjnych organizacji międzynarodowych
 • Współpracuje z Centrum Informatyki Statystycznej oraz departamentami GUS w celu zapewnienia organizacji i funkcjonowania stanowiska „Naukowiec”
 • Sporządza okresowe sprawozdania z zakresu wykonania zobowiązań wobec obsługiwanych organizacji międzynarodowych w celu m.in. aktualizacji informacji dla Sejmowej Komisji Finansów Publicznych i na potrzeby budżetu zadaniowego

00-925 Warszawa al. Niepodległości 208

Wymagania

Niezbędne:
 • Doświadczenie zawodowe 3 lata
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym B2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość zasad i procedur związanych z udostępnianiem informacji statystycznych organizacjom międzynarodowym
 • Znajomość struktur statystycznych Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Znajomość obszarów tematycznych, w ramach których prowadzone są badania GUS

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 3 lat doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym B2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (zgodne ze wzorem załączonym przez GUS)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 14.12.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U.Nr 218, poz. 1695).
 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.
 • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres rekrutacja@stat.gov.pl podając w temacie: Zapytanie dotyczące numeru oferty 172/PK/2022.

Wynagrodzenie brutto: 3 657 zł + dodatek stażowy.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny (GUS) to centralny organ administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych).
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony