Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.05.2021 06 maja 2021

Starszy specjalista w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Pracodawca: Łódzki Urząd Wojewódzki Numer referencyjny: 77653 Data publikacji: 29 kwietnia 2021 Lokalizacja: Łódź - Łódzkie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Planowanie przestrzenne: Planowanie przestrzenne, Geografia, kartografia

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień, w zakresie nabywania przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne;
 • Gromadzenie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu w celu przygotowania decyzji administracyjnej;
 • Ocenianie zgromadzonego materiału w sprawie i na tej podstawie przygotowywanie zlecenia wykonania map lub opracowań geodezyjnych oraz ocenianie prawidłowości ich wykonania;
 • Gromadzenie dokumentacji, działając na wniosek lub z urzędu, w celu umożliwienia weryfikacji decyzji przez właściwy organ w trybach nadzwyczajnych;
 • Badanie odwołania od decyzji w celu zastosowania samokontroli albo przesłania do organu II instancji.

Warunki pracy:

Kontakty zewnętrzne: kilka razy dziennie osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, urzędy centralne.
Praca w terenie: permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, stres związany z pracą  tzw. trudnym klientem, praca pod presją czasu.
Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Łódzki Urząd Wojewódzki
ul. Tuwima 28 Łódź

Wymagania

Niezbędne:
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o drogach publicznych oraz ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Myślenie analityczne;
 • Komunikatywność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne;
 • Praca/staż w obszarze związanym z administrowaniem nieruchomościami.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów: 05.05.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz.265 z późn.zm.)

Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Łódzki Urząd Wojewódzki

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zapewnia wykonywanie zadań Wojewody Łódzkiego wynikających ze sprawowania przez wojewodę funkcji przedstawiciela Rady Ministrów w województwie łódzkim, zwierzchnika zespolonej administracji rządowej, organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, jeżeli ustawy szczególne tak stanowią, reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony