Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Starszy specjalista w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Łódzki Urząd Wojewódzki Numer referencyjny: 53968 Data publikacji: 11 września 2019 Lokalizacja: Łódź - Łódzkie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Planowanie przestrzenne: Planowanie przestrzenne
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • rozpatrywanie nadesłanych wniosków, badanie i ocenianie kompletności dokumentacji, prowadzenie postępowań administracyjnych według etapów i zasad spec-ustaw (np. ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i in.), ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeksu postępowania administracyjnego, w celu wydania decyzji administracyjnej często dla inwestycji o znaczeniu ponadregionalnym oraz opracowywanie i przygotowywanie projektów wezwań, postanowień i decyzji administracyjnych oraz prowadzenie odpowiednich rejestrów,
 • przeprowadzanie wizji w terenie przy ustalaniu warunków zabudowy oraz sporządzanie na jej podstawie analizy terenu i warunków zabudowy i zagospodarowania,
 • prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem i opiniowaniem projektów dokumentów planistycznych, projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji i innych w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi oraz badanie i ocenianie pod względem merytorycznym kompletności dokumentacji planistycznej oraz przygotowywanie uwag merytorycznych do Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli do przedstawionych aktów prawa miejscowego i studiów i in., w celu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa z zakresu gospodarki przestrzennej,
 • przygotowywanie dla potrzeb wojewody, organów centralnych, ministrów oraz innych organów administracji publicznej materiałów, analiz, opinii oraz innych informacji, w celu prawidłowego kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej państwa na terenie województwa łódzkiego,
 • udzielanie informacji i wyjaśnień, projektantom, wnioskodawcom, przedstawicielom gmin, stronom postępowań administracyjnych, w celu przedstawienia aktualnego stanu prawnego i formalnego prowadzonych spraw,
 • prowadzenie procedur dot. wydania zarządzeń zastępczych wojewody w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin oraz obszarów udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.

Warunki pracy:
Czynniki szczególne: zagrożenie korupcją, stres związany z obsługą klientów zewnętrznych – przedstawiciele gmin, projektanci, inwestorzy, osoby prawne, stres związany z przygotowywaniem decyzji wywołujących skutki materialno-prawne
Kontakty zewnętrzne:
kilka razy w tygodniu przedstawiciele administracji publicznej, wnioskodawcy-inwestorzy w celu złożenia wyjaśnień czy uzupełnień wniosków, projektanci na etapie opiniowania i uzgadniania opracowań planistycznych postępowań administracyjnych
kilka razy w tygodniu: Przedstawiciele Ministerstw, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego itp. celem uzyskania informacji na temat budzących wątpliwości, co do praktycznego stosowania, przepisów prawa oraz ustalania jednolitego stanowiska orzeczniczego,
Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
Łódź

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe architektura lub budownictwo lub gospodarka przestrzenna lub pokrewne
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca/staż w administracji
 • spełnienie wymagań art. 5, 50 ust.4 i 60 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub uprawnienia budowlane/architektoniczne
 • specjalistyczna wiedza z zakresu planowania przestrzennego oraz architektury i budownictwa,
 • obsługa edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze architektury lub planowania przestrzennego lub budownictwa

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 23.09.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2800,00 zł do 3200,00 + dodatek stażowy
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2018 r., poz.1559).
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52

Informacje o pracodawcy

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zapewnia wykonywanie zadań Wojewody Łódzkiego wynikających ze sprawowania przez wojewodę funkcji przedstawiciela Rady Ministrów w województwie łódzkim, zwierzchnika zespolonej administracji rządowej, organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, jeżeli ustawy szczególne tak stanowią, reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony