Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2021 25 czerwca 2021

Starszy specjalista w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Łódzki Urząd Wojewódzki Numer referencyjny: 77919 Data publikacji: 07 maja 2021 Lokalizacja: Łódź - Łódzkie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Planowanie przestrzenne: Planowanie przestrzenne
Zarządzanie środowiskiem: Administracja
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Zarządzanie i ochrona krajobrazu

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym rozpatrywanie odwołań i zażaleń,
 • Prowadzenie postępowań nadzwyczajnych, badanie i ocena kompletności dokumentacji,
 • Opracowywanie i przygotowywanie projektów wezwań, postanowień i decyzji administracyjnych oraz prowadzenie rejestrów,
 • Udzielanie informacji i wyjaśnień inwestorom i stronom postępowań administracyjnych,
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na złożone skargi/sprzeciwy na decyzje i postanowienia wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji w sprawach z zakresu działalności oddziału,
 • Zbieranie i analiza materiału dowodowego (informacje o stanie prawnym nieruchomości, dane z zakresu planowania przestrzennego, ochrony środowiska, ochrony zabytków itp.).

Warunki pracy:
Zagrożenie korupcją, stres związany z przygotowaniem materiałów wywołujących skutki materialno-prawne, praca w stresie pod presją czasu. Kontakty zewnętrzne: kilka razy w tygodniu (inwestorzy, strony postępowania, wnioskodawcy,
kilka razy w miesiącu (Przedstawiciele ministerstw, RDOŚ, WUOZ i innych instytucji celem uzyskania informacji na temat budzących wątpliwości co do praktycznego stosowania przepisów prawa oraz ustalenia jednolitego stanowiska orzeczniczego.

Czynniki uciążliwe:
Długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w  godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Wymagania

Niezbędne:
 • Znajomość prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność czytania projektów budowlanych, umiejętność czytania projektów aktów prawa miejscowego lub decyzji z zakresu planowania przestrzennego,
 • Zdolność podejmowania decyzji,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Komunikatywność,
 • Samodzielność,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Odporność na sytuacje stresowe,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe techniczne lub prawnicze lub administracyjne,
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca/staż w obszarze administracji architektoniczno - budowlanej,
 • Znajomość ustawy o szczególnych zasadach i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 12.05.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu z osób niepełnosprawnościami, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 3000,00 – 3 200,00+ dodatek stażowy

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2020, poz.265 ze zm.)

Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Łódzki Urząd Wojewódzki

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zapewnia wykonywanie zadań Wojewody Łódzkiego wynikających ze sprawowania przez wojewodę funkcji przedstawiciela Rady Ministrów w województwie łódzkim, zwierzchnika zespolonej administracji rządowej, organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, jeżeli ustawy szczególne tak stanowią, reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony