Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.07.2021 26 lipca 2021

Starszy specjalista w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Łódzki Urząd Wojewódzki Numer referencyjny: 79469 Data publikacji: 10 czerwca 2021 Lokalizacja: Łódź - Łódzkie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Planowanie przestrzenne: Planowanie przestrzenne
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Rozpatrywanie odwołań i zażaleń, badanie i ocena kompletności dokumentacji, prowadzenie postępowań administracyjnych według etapów i zasad przepisów prawa w tym kodeksu postępowania administracyjnego w celu wydania rozstrzygnięcia
 • Prowadzenie postępowań nadzwyczajnych, badanie i ocena kompletności dokumentacji, prowadzenie postępowań, administracyjnych według etapów i zasad przepisów prawa w tym kodeksu postępowania administracyjnego w celu wydania rozstrzygnięcia,
 • Opracowanie i przygotowywanie projektów wezwań, postanowień i decyzji administracyjnych oraz prowadzenie odpowiednich rejestrów,
 • Planowanie w horyzoncie czasowym 1 roku środków finansowych nadzorowanych przez Wydział w Rozdziale 71095 sporządzanie projektu planu zamówień publicznych, projektu oraz planu finansowego na dany rok, przygotowywanie materiałów do projektu Budżetu Państwa w układzie tradycyjnym i zadaniowym w danym roku oraz materiałów w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa sporządzanie wniosków o zamówienie publiczne, wniosków o przeniesienie środków, wniosków o zmiany w planie zamówień publicznych, opisywanie faktur, stała współpraca z odpowiedniki komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu prawidłowego wydatkowania środków finansowych w rozdziale 71095,
 • Udzielanie informacji i wyjaśnień inwestorom i stronom postępowań administracyjnych w celu przedstawienia aktualnego stanu formalnego i prawnego sprawy,
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na złożone skargi/sprzeciwy na decyzje i postanowienia wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków, petycji oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi w celu udzielenia odpowiedzi skarżącym lub przekazania właściwym do ich rozpatrzenia organom,
 • zbieranie i analiza materiału dowodowego (informacje o stanie prawnym nieruchomości, dane z zakresu planowania przestrzennego, ochrony środowiska, ochrony zabytków itp.).

Warunki pracy: Zagrożenie korupcją, kontakty zewnętrzne: kilka razy w tygodniu (inwestorzy, strony postępowania, wnioskodawcy, kilka razy w miesiącu (Przedstawiciele ministerstw, RDOŚ, WUOZ i innych instytucji celem uzyskania informacji na temat budzących wątpliwości co do praktycznego stosowania przepisów prawa oraz ustalenia jednolitego stanowiska orzeczniczego stres związany z przygotowaniem materiałów wywołujących skutki materialno-prawne i podlegających dyscyplinie finansowej, praca w stresie pod presją czasu.

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca/ staż w administracji,
 • Znajomość prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność czytania projektów budowlanych, umiejętność czytania aktów prawa,
 • Umiejętność czytania projektów budowlanych, umiejętność czytania aktów prawa miejscowego lub decyzji z zakresu planowania przestrzennego,
 • Zdolność podejmowania decyzji,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Komunikatywność,
 • Samodzielność,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Odporność na stres,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe techniczne lub prawnicze lub administracyjne,
 • Wiedza z zakresu finansów publicznych, znajomość ustawy o szczególnych zasadach i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 16.06.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 3000,00 + dodatek stażowy Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2020, poz. 265 ze zm. ) Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Łódzki Urząd Wojewódzki

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zapewnia wykonywanie zadań Wojewody Łódzkiego wynikających ze sprawowania przez wojewodę funkcji przedstawiciela Rady Ministrów w województwie łódzkim, zwierzchnika zespolonej administracji rządowej, organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, jeżeli ustawy szczególne tak stanowią, reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony