Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
11.05.2021 11 maja 2021

Główny specjalista w Wydziale Geodezji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Mazowiecki Urząd Wojewódzki Numer referencyjny: 77276 Data publikacji: 21 kwietnia 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja
Planowanie przestrzenne: Geografia, kartografia

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Geodezji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • koordynuje realizację zadań (do 4 pracowników) z zakresu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym postępowań administracyjnych dotyczących odmowy włączenia operatu do zasobu;
 • koordynuje rozpatrywanie interwencji na działanie przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych oraz osób legitymujących się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących geodezji i kartografii;
 • weryfikuje zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami z zakresu geodezji i kartografii;
 • rozpatruje skargi na działania administracji geodezyjnej i kartograficznej;
 • uczestniczy w kontrolach działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie zgodności realizacji zadań rządowych z obowiązującymi przepisami prawa;
 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące wykorzystania udostępnionych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi geodezji i kartografii.

Warunki pracy:
praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca poza siedzibą urzędu/w terenie, wyjazdy służbowe (krajowe), reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca na III piętrze, praca wymagająca dyspozycyjności, praca związana z obsługą klienta, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowana winda (do II piętra)/podjazdy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowana toaleta, brak oznaczeń dla osób niewidomych, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w organach administracji geodezyjnej i kartograficznej lub przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych
 • Posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2
 • Znajomość ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi, o kontroli w administracji rządowej, Prawo przedsiębiorców (w zakresie kontroli), Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętności: obsługa komputera (pakiet MS Office), współpraca w zespole, skuteczna komunikacja, analityczne myślenie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zespole projektowym
 • Posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresów 1,3 lub 4

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresów 1,3 lub 4

Termin składania dokumentów: 05.05.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera. Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.
 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Urząd wojewódzki stanowi aparat pomocniczy wojewody i realizuje zadania wynikające ze sprawowania przez wojewodę funkcji przedstawiciela Rządu na obszarze województwa oraz terenowego organu rządowej administracji ogólnej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony