Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Starszy specjalista ds. funduszy unijnych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Energii Numer referencyjny: DFE-43 Data publikacji: 13 września 2017 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Wdrażania POIiŚ w Departamencie Funduszy Europejskich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Branie udziału w pracach Komisji Oceny Projektów, w tym dokonywanie oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych wniosków
 • Przygotowywanie projektów umów o dofinansowanie z beneficjentami, prowadzenie spraw związanych z potwierdzeniem wkładu finansowego dla dużych projektów oraz nadzorowanie prawidłowości realizacji umów
 • Weryfikowanie i opiniowanie w zakresie formalno–merytorycznym oraz finansowo-rachunkowym wniosków o płatność składanych w ramach projektów
 • Opracowywanie regulaminów, procedur i instrukcji oraz opiniowanie wzorów dokumentów aplikacyjnych i zasad naboru w ramach wdrażanych działań
 • Prowadzenie monitoringu w zakresie postępu w przygotowaniu oraz w realizacji rzeczowo-finansowej projektów, w tym weryfikowanie sprawozdawczości beneficjenta oraz prowadzenie bieżącej korespondencji z beneficjentami
 • Sporządzanie prognoz wydatkowania środków oraz przygotowywanie zestawień, raportów i sprawozdań w zakresie wdrażanych w Wydziale działań POIiŚ 2007-13 i POIiŚ 2014-20
 • Prowadzenie rejestrów wniosków aplikacyjnych, umów i wniosków o płatność w ramach lokalnych i krajowych systemów informatycznych

Warunki pracy:
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 • Praca przy komputerze,
 • Praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
 • Miejsce pracy: III piętro,
 • Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy,
 • Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy,
 • Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z funduszami europejskimi lub na stanowisku związanym z wdrażaniem projektów inwestycyjnych lub w urzędach administracji publicznej
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość dokumentów programowych POIiŚ 2007-2013
 • Znajomość dokumentów programowych POIiŚ 2014-2020
 • Znajomość obowiązujących wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wydanych w ramach POIiŚ 2007-13 oraz POIiŚ 2013-20
 • Znajomość tematyki związanej z pomocą publiczną
 • Umiejętność planowania działań w długim horyzoncie czasowym
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe lub podyplomowe z zakresu: ochrony środowiska, energetyki, zarządzania projektami UE lub zarządzania projektami inwestycyjnymi
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z realizacją POIiŚ
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Znajomość zagadnień z sektora energetyki
 • Znajomość zagadnień z zakresu procesu inwestycyjnego
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony środowiska
 • Znajomość ustaw: o rachunkowości, Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy i /lub zaświadczenia)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie C1

Termin składania dokumentów: 23.09.2017
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 695-88-25 lub składając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@me.gov.pl

Informacje o pracodawcy

Ministerstwo Energii - polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw dwóch działów administracji rządowej: energia i gospodarka złożami kopalin.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami."
▲  Do góry strony