Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Starszy specjalista w Wydziale Polityki Wodnej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Numer referencyjny: DGWiŻŚ-20/18 Data publikacji: 20 grudnia 2018 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Woda: Gospodarowanie wodami
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Finansowanie, dotacje

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Polityki Wodnej w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzenie analiz na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych/ programów/ planów/ polityk w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowy, w tym: formułowanie założeń oraz analizowanie i proponowanie zmian w już realizowanych badaniach, identyfikowanie problemów, zagrożeń, uwarunkowań, etc., zamawianie ekspertyz, aktualizowanie danych, zestawianie, wizualizacja danych (np.: tabele, wykresy, mapy, kartogramy, etc.), analizowanie zgromadzonych danych, wnioskowanie, analizowanie zasad i praktyki gromadzenia i przetwarzania danych, formułowanie i konsultowanie raportu/ rekomendacji/ informacji
 • badanie zgodności strategii i programów w obszarze zarządzania ryzykiem powodziowym, w tym: weryfikacja merytorycznego zakresu dokumentów, weryfikowanie zgodności systemu wdrażania dokumentów, weryfikowanie zgodności z systemem prawnym, analizowanie wdrażania programów pod kątem realizacji strategii, formułowanie propozycji i zaleceń zmian
 • sprawozdawczość z realizacji strategii/ programów (np. operacyjnego, pomocowego, krajowego, wieloletniego, etc.) lub działań/ projektów krajowych w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym, w tym: opracowywanie/ aktualizowanie systemu sprawozdawczości m.in. dla strategii/ programów/ działań/ projektów krajowych (np.: wytycznych, wzorów, instrukcji, etc.), analizowanie i weryfikowanie otrzymanych sprawozdań, sporządzanie sprawozdań z realizacji strategii/ programu/ planu, analizowanie uwag Komisji Europejskiej do sprawozdań z realizacji programu lub działań i projektów krajowych, organizowanie i uczestnictwo w grupach/ zespołach dotyczących sprawozdawczości lub wdrażania strategii/ programu/ planu, analizowanie i wprowadzanie danych dotyczących programu do systemu informatycznego Komisji Europejskiej, prowadzenie procesu przyjęcia sprawozdania/ raportu
 • realizacja obowiązków informacyjnych Ministra, w tym obsługa interpelacji i zapytań poselskich, odpowiedzi na wystąpienia (dezyderaty, opinie) komisji sejmowych i senackich, oraz innych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym, w tym: gromadzenie materiałów, prowadzenie konsultacji, przygotowywania odpowiedzi
 • nadzór nad organami/ jednostkami podległymi i nadzorowanymi/ fundacjami/ inspekcjami w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym, w tym: nadzór nad realizacją projektów prowadzonych przez jednostki podległe, opiniowanie dokumentów (m.in. statuty, regulaminy, plany, sprawozdania, wnioski o dotacje, wnioski o kredyty i pożyczki, wyniki prowadzonych kontroli), monitorowanie/ ocena działalności/ kompetencji (w tym gromadzenie i przetwarzanie informacji)
 • działania podejmowane na poziomie krajowym w ramach procesu decyzyjnego, wynikającego z członkostwa Polski w UE z zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym, w tym: opracowywanie materiałów dla członków Kierownictwa MGMiŻŚ na posiedzenia organów krajowych, związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, udział w krajowych spotkaniach i posiedzeniach, związanych z członkostwem w Unii Europejskiej, monitorowanie i analizowanie zobowiązań wynikających z procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej, analiza dokumentów krajowych, w tym aktów normatywnych, pod kątem ich wpływu na obszar działania Ministerstwa, opiniowanie, uzgadnianie dokumentów, materiałów, stanowisk, związanych z procesem decyzyjnym UE i współpracą międzynarodową, koordynowanie opracowywania Stanowisk RP do aktów legislacyjnych UE
 • prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego w obszarze zarządzania ryzykiem powodziowym, w tym: opiniowanie projektów aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części, przygotowywanie lub opiniowanie projektów stanowisk Rady Ministrów do pozarządowych projektów aktów normatywnych, opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych przez Ministerstwo, przygotowanie i przekazanie projektu aktu normatywnego i projektowanego dokumentu rządowego do opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej resortu i Rządowego Centrum Legislacji, przygotowanie raportu z konsultacji publicznych

Warunki pracy:
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 • wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowiska od głównego specjalisty oraz przystępujący do naboru urzędnicy służby cywilnej, w przypadku zatrudnienia w Ministerstwie będą objęci ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz będą zobowiązani do złożenia – przed objęciem stanowiska - oświadczenia o stanie majątkowym potwierdzającego nienaruszanie ograniczeń lub zakazów wynikających z przepisów prawa.

Dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych działań, w Ministerstwie został ustanowiony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w Ministerstwie zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub geografii lub gospodarki wodnej lub kształtowania środowiska
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z gospodarką wodną lub ochroną środowiska
 • Wiedza z zakresu aktualnego stanu wdrażania przepisów europejskich w dziedzinie gospodarki wodnej
 • Wiedza w zakresie problematyki oceny inwestycji hydrotechnicznych pod kątem ich wpływu na stan/ potencjał jednolitych części wód
 • Wiedza z zakresu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
 • Podstawowa wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych
 • Podstawowa wiedza z zakresu instytucji i procesu decyzyjnego w UE
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Oferujemy

Pracownikom oferujemy:
 • umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony (w przypadku osób po raz pierwszy zatrudnianych w służbie cywilnej pierwsza umowa na okres 12 miesięcy)
 • trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, możliwość ubiegania się o refundację kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych
 • pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, częściowa refundacja kosztów udziału w wydarzeniach kulturalnych)
 • możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie i pakietu opieki medycznej

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Kopie dokumentów potwierdzających minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z gospodarką wodną lub ochroną środowiska
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub informacja o poziomie znajomości języka na poziomie B2
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Termin składania dokumentów: 11.01.2019
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa: http: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska w zakładce Ministerstwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa: https://gospodarkamorska.bip.gov.pl w zakładce Praca lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 583 88 49.

Informacje o pracodawcy

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odpowiada za krajową gospodarkę morską, rybołówstwo i żeglugę śródlądową.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony