Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Starszy specjalista w Wydziale Utrzymania Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Numer referencyjny: 52561 Data publikacji: 14 sierpnia 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Woda: Gospodarowanie wodami
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Utrzymania Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzenie analiz na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych/ programów/ polityk w zakresie aspektów środowiskowych dotyczących programów rozwoju dróg wodnych, w tym: - identyfikowanie problemów, zagrożeń, uwarunkowań, etc., - analizowanie zgromadzonych danych, wnioskowanie, - formułowanie i konsultowanie raportu/ rekomendacji/ informacji, - zamawianie ekspertyz;
 • realizacja obowiązków informacyjnych Ministra, w tym obsługa interpelacji i zapytań poselskich, odpowiedzi na wystąpienia (dezyderaty, opinie) komisji sejmowych i senackich, oraz innych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w sprawach dotyczących utrzymania wód i mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną oraz aspektów środowiskowych związanych z programami rozwoju śródlądowych dróg wodnych, w tym: - przygotowywanie odpowiedzi, - prowadzenie konsultacji, - gromadzenia materiałów
 • udział w procesie uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej w zakresie zadań wydziału, w tym: - zbieranie i analizowanie wkładów otrzymanych od innych komórek Ministerstwa (gdy komórka jest komórką wiodącą w sprawie), - opracowywanie stanowiska w oparciu o wniesione wkłady, - analiza wpływających z Biura Ministra do konsultacji projektów dokumentów rządowych, w tym aktów normatywnych, pod kątem ich wpływu na obszar działania Ministerstwa, - sporządzanie notatek informacyjnych dla Ministra dotyczących opiniowanych dokumentów przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniach Rady Ministrów
 • udział w planowaniu zamówień publicznych oraz przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej, w tym: - przeprowadzanie rozeznania rynku, - szacowanie wartości zamówienia, - sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia, - nadzorowanie wykonania umowy, - opiniowanie dokumentacji, - opracowywanie projektu umowy
 • organizowanie spotkań i wydarzeń krajowych/ międzynarodowych Ministerstwa w zakresie zadań wydziału, w tym: - tworzenie harmonogramu spotkań i wydarzeń, - przygotowywanie merytoryczne spotkań i wydarzeń (w tym: opracowywanie prezentacji, materiałów, publikacji, etc.), - zapewnianie obsługi logistycznej spotkań i wydarzeń (w tym transport, zakwaterowanie, catering, tłumaczenia, sale, wydruk materiałów, etc.), - zapewnianie/ obsługa udziału prelegentów/ ekspertów zewnętrznych, - prowadzenie lub udział w spotkaniach i wydarzeniach, - przygotowywanie/ uzgadnianie dokumentów podsumowujących
 • rozpatrywanie skarg/ wniosków/ odwołań/ petycji w zakresie zajmowanego stanowiska, w tym: - udzielanie odpowiedzi na złożone skargi/ wnioski/ odwołania/ petycje, - analizowanie składanych skarg/ zażaleń/ wniosków/ odwołań/ petycji i interpelacji oraz innych sygnałów obywatelskich i zbieranie dodatkowych wyjaśnień/ dokumentów, - przekazywanie do rozpatrzenia według właściwości

Warunki pracy:
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

– wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Pracownikom oferujemy:
– umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony (w przypadku osób po raz pierwszy zatrudnianych w służbie cywilnej pierwsza umowa na okres 12 miesięcy)
– trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, możliwość ubiegania się o refundację kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych
– pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, częściowa refundacja kosztów udziału w wydarzeniach kulturalnych)
– możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie i pakietu opieki medycznej

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowiska od głównego specjalisty oraz przystępujący do naboru urzędnicy służby cywilnej, w przypadku zatrudnienia w Ministerstwie będą objęci ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz będą zobowiązani do złożenia – przed objęciem stanowiska - oświadczenia o stanie majątkowym potwierdzającego nienaruszanie ograniczeń lub zakazów wynikających z przepisów prawa.

Dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych działań, w Ministerstwie został ustanowiony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w Ministerstwie zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji.

Warszawa ul. Nowy Świat 6/12 Warszawa Warszawa ul. Nowy Świat 6/12

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji zajmującej się ochroną przyrody lub ochroną i kształtowaniem środowiska lub gospodarką wodną
 • znajomość ustawy Prawo wodne i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
 • znajomość Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE
 • znajomość przepisów Prawa Zamówień Publicznych
 • wiedza w zakresie realizacji inwestycji hydrotechnicznych i ich wpływu na środowisko przyrodnicze
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikacja
 • współpraca
 • rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe na kierunku: ochrona środowiska lub inżynieria środowiskowa lub geografia

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ochroną przyrody lub ochroną i kształtowaniem środowiska lub gospodarką wodną
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru (wzór oświadczeń dostępny na stronie: https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/praca-w-ministerstwie/ogloszenia-o-wolnych-stanowiskach-w-sluzbie-cywilnej.html)
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub informacja o poziomie znajomości języka na poziomie B2
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 28.08.2019
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Inne informacje
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie (w tym wzór oświadczeń), można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa: http: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska w zakładce Ministerstwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa: https://gospodarkamorska.bip.gov.pl w zakładce Praca lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 583 88 49.

Informacje o pracodawcy

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odpowiada za krajową gospodarkę morską, rybołówstwo i żeglugę śródlądową.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony