Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.09.2023 22 września 2023

Główny specjalista ds. melioracji wodnych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Infrastruktury Numer referencyjny: 103792 Data publikacji: 05 sierpnia 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Woda: Melioracje i urządzenia wodne

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista stanowisko do spraw melioracji wodnych, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi analizy na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych, programów, planów, polityk w tym: identyfikuje problemy, zagrożenia, uwarunkowania etc.; analizuje zgromadzone dane, wnioskuje; formułuje i konsultuje raporty/ rekomendacje/ informacje; zamawia ekspertyzy dot. opracowania dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej.
 • Realizuje obowiązek informacyjny Ministra, w tym obsługuje interpelacje i zapytania poselskie, interwencje poselskie, oświadczenia senatorskie, odpowiedzi na wystąpienia (dezyderaty ,opinie) komisji sejmowych i senackich, oraz innych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w sprawach dotyczących melioracji, w tym: prowadzi konsultacje, gromadzi materiały, przedkłada przełożonym propozycje odpowiedzi.
 • Bierze udział w procesie uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej w zakresie melioracji, w tym: zbiera i analizuje wkład otrzymany od innych komórek Ministerstwa (gdy komórka jest komórką wiodącą w sprawie); opracowuje projekty stanowisk w oparciu o wniesione wkłady; analizuje wpływające z Biura Ministra do konsultacji projekty dokumentów rządowych, w tym akty normatywne, pod kątem ich wpływu na obszar działania Ministerstwa; sporządza notatki informacyjne dla Ministra dotyczące opiniowanych dokumentów przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniach Rady Ministrów.
 • Bierze udział w planowaniu zamówień publicznych oraz w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej.
 • Organizuje spotkania i wydarzenia krajowe, międzynarodowe Ministerstwa w obszarach przypisanych do stanowiska.
 • Rozpatruje skargi, wnioski, odwołania, petycje w zakresie zajmowanego stanowiska

00-928 Warszawa Chałubińskiego 4/6 

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe na kierunku rolnictwo lub inżynieria środowiska lub ochrona środowiska lub geografia
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w instytucji zajmującej się rolnictwem, melioracjami lub gospodarką wodną lub ochroną i kształtowaniem środowiska lub ochroną przyrody
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość ustawy - Prawo wodne, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • znajomość przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE
 • znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych,
 • wiedza w zakresie realizacji inwestycji hydrotechnicznych i ich wpływu na środowisko przyrodnicze
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego - np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 15.08.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez MS Teams lub inny darmowy komunikator
możliwy do zainstalowania na telefonie)
Nie rozpatrujemy ofert, które zostały nadane po terminie.
Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.

Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Infrastruktury

Minister Infrastruktury kieruje takimi działami administracji rządowej jak:
- transport,
- żegluga śródlądowa,
- gospodarka morska,
- gospodarka wodna.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony