Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Radca prawny w Wydziale Gospodarowania Obszarami Morskimi i Nieruchomościami

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Infrastruktury Numer referencyjny: 136686 Data publikacji: 24 kwietnia 2024 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Woda: Melioracje i urządzenia wodne
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: radca prawny w Wydziale Gospodarowania Obszarami Morskimi i Nieruchomościami, Departament Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Wymiar etatu: 0.5
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi postępowania administracyjne oraz postępowania rozstrzygające dotyczące polskich obszarów morskich;
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie ponownego rozpatrywania spraw oraz odwołań i zażaleń od decyzji i postanowień wydanych w I instancji przez terenowe organy administracji morskiej, dotyczących polskich obszarów morskich;
 • Przygotowuje projekty pism w postępowaniach sądowo administracyjnych w sprawach z zakresu właściwości wydziału;
 • Uczestniczy w uzgodnieniach projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej, w zakresie związanym z obszarami morskimi, w szczególności z zakresu morskiego planowania przestrzennego;
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące nieruchomości znajdujących się w granicach portów i przystani morskich w zakresie rozpatrywania wniosków o zgodę ministra na dokonanie czynności prawnych względem tych nieruchomości.

Warunki pracy:

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- zagrożenie korupcją


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


UMOWA NA ZASTĘPSTWO


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)00-400 Warszawa ul. Nowy Świat 6/12 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych w pracy w administracji publicznej lub praca w obszarze stosowania prawa
 • Wpis na listę radców prawnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Znajomość ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej
 • Ogólna znajomość zagadnień z zakresu gospodarki morskiej
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego - np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
 • Kopie dokumentów potwierdzających wpis na listę radców prawnych
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 05.05.2024
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez MS Teams lub inny darmowy komunikator
możliwy do zainstalowania na telefonie)Nie rozpatrujemy ofert, które zostały dostarczone po terminie.


UWAGA Jeśli planujesz wysłać aplikację w formie papierowej, zadbaj o to, aby wpłynęła do nas w wyznaczonym
terminie. Liczy się data wpływu do urzędu.Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.


Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej:
• https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Infrastruktury

Minister Infrastruktury kieruje takimi działami administracji rządowej jak:
- transport,
- żegluga śródlądowa,
- gospodarka morska,
- gospodarka wodna.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony