Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.03.2023 20 marca 2023

Referendarz w Wydziale Ocen Wodnoprawnych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Infrastruktury Numer referencyjny: 114374 Data publikacji: 25 stycznia 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Pomiary, badania, monitoring

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Wydziale Ocen Wodnoprawnych, Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Współuczestniczy w prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie wydania ocen wodnoprawnych kończących się wydawaniem deklaracji zgodności planowanego przedsięwzięcia z wymogami określonymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej 2000/60/WE dla których inwestorem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie; w tym opracowywuje lub opiniuje projekty decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym, opracowuje projekty decyzji i rozstrzygnięć, rozpatruje ponaglenia, przyjmuje interesantów i udziela informacji, prowadzi procedurę odwoławczą, w tym rozpatruje i przekazuje do wojewódzkiego sądu administracyjnego sprzeciwy od decyzji.
 • Wsółpracuje z pracownikami Wydziału w zakresie wydawania opinii w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz uzgadnia warunki realizacji dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których inwestorem są Wody Polskie.
 • Współuczestniczy w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawie o wydanie zwolnienia od zakazów, o których mowa w art. 77 i 176 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 poz. 624, z późn. zm.), w tym opracowuje lub opiniuje projekty decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym, opracowuje projekty decyzji i rozstrzygnięć, rozpatruje ponaglenia, przyjmuje interesantów i udziela informacji, prowadzi procedurę odwoławczą, w tym rozpatruje i przekazuje do wojewódzkiego sądu administracyjnego sprzeciwy od decyzji.
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opnie/ inicjatywy etc. w zakresie prowadzonych postępowań w gospodarce wodnej.

 

00-928 Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6

Wymagania

Niezbędne:
 • Podstawowa znajomość ustaw:
 • Prawo wodne
 • Kodeks postępowania administracyjnego o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Znajomość Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE)
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 06.02.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Infrastruktury

Minister Infrastruktury kieruje takimi działami administracji rządowej jak:
- transport,
- żegluga śródlądowa,
- gospodarka morska,
- gospodarka wodna.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony