Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.07.2021 29 lipca 2021

Referendarz w Wydziale Orzecznictwa I

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Infrastruktury Numer referencyjny: 79852 Data publikacji: 18 czerwca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Woda: Gospodarowanie wodami
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Wydziale Orzecznictwa I w Departamencie Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi postępowania administracyjne i pozaadministracyjne w obszarze gospodarki wodnej w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w sprawach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego oraz w drugiej instancji w sprawach dotyczących zgód wodnoprawnych, o ustalenie charakteru wód, a także w drugiej instancji w trybach nadzwyczajnych, w tym: opracowuje lub opiniuje projekty decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym, opracowuje lub opiniuje projekty zażaleń, odwołań w postępowaniu administracyjnym, rozpatruje ponaglenia, wydaje zaświadczenia, prowadzi inne czynności w postępowaniu administracyjnym (w tym: prowadzi postępowanie wyjaśniające, przygotowuje/ prowadzi rozprawę administracyjną), prowadzi procedurę odwoławczą, w tym rozpatruje i przekazuje do wojewódzkiego sądu administracyjnego sprzeciwy od decyzji;
 • Bierze udział w procesie uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej w obszarze gospodarka wodna, w tym: opracowuje stanowiska w oparciu o wniesione wkłady;
 • Rozpatruje skargi/ wnioski/ odwołania/ petycje w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w obszarze gospodarka wodna, w tym: udziela odpowiedzi na złożone skargi/ wnioski/ odwołania/ petycje, przekazuje do rozpatrzenia według właściwości;
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie/ inicjatywy, etc. w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w obszarze gospodarki wodnej, w tym: analizuje aktualny stan prawny, orzecznictwo i poglądy doktryny/ standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie, przekazuje informacje zainteresowanym;
 • Przeprowadza kontrole w obszarze gospodarowania wodami przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w tym: prowadzi czynności kontrolne w tym gromadzi dowody kontroli, występuje o wyjaśnienia i opinie;
 • Rozpatruje skarg/ wnioski/ odwołania/ petycje w zakresie rozpatrywania interpelacji dotyczących prowadzonych w Departamencie postępowań administracyjnych, w tym: analizuje składane skargi/ zażalenia/ wnioski/ odwołania/ petycje i interpelacje innych sygnałów obywatelskich i zbiera dodatkowe wyjaśnienia/ dokumenty.

00-928 Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6
00-497 Warszawa ul. Nowy Świat 6/12

Wymagania

Niezbędne:
 • Znajomość przepisów ustaw i umiejętność ich praktycznego stosowania: prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o kontroli w administracji rządowej, o ochronie przyrody, prawo budowlane
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów,
 • Skuteczna komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kkopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 28.06.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez Skype lub inny darmowy komunikator możliwy do zainstalowania na telefonie)

Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.

Po zakończeniu naboru oferty złożone przez kandydatów/kandydatki, którzy nie zostali zatrudnieni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzone w ramach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych

Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Infrastruktury

Minister Infrastruktury kieruje takimi działami administracji rządowej jak:
- transport,
- żegluga śródlądowa,
- gospodarka morska,
- gospodarka wodna.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony