Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.03.2023 27 marca 2023

Referendarz w Wydziale Orzecznictwa I

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Infrastruktury Numer referencyjny: 117123 Data publikacji: 09 marca 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Woda: Gospodarowanie wodami
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania administracyjne w obszarze gospodarki wodnej, pierwszej instancji w sprawach dotyczących: wydania pozwolenia wodnoprawnego, udzielenia przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego oraz w drugiej instancji w sprawach dotyczących zgód wodnoprawnych, o ustalenie charakteru wód, a także w drugiej instancji w trybach nadzwyczajnych, w tym: opracowuje projekty decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym; rozpatruje wnioski o ponowne rozpatrzenie, zażaleń, ponagleń; wydaje zaświadczenia; prowadzi inne czynności w postępowaniu administracyjnym (w tym: prowadzi postępowania wyjaśniające, przygotowuje projekty pism procesowych, udostępnia akta, prowadzi postępowania dowodowe, przeprowadza oględziny i rozprawy administracyjne);
 • Monitoruje stan prawny, orzecznictwo i poglądy doktryny w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w obszarze gospodarki wodnej;
 • Przeprowadza kontrole w obszarze gospodarowania wodami przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w tym prowadzi czynności kontrolne, gromadzi dowody kontroli, występuje o wyjaśnienia i opinie;
 • Udostępnia informacje publiczne w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych;
 • Rozpatruje i przekazuje zgodnie z właściwością skargi, wnioski i petycje w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w obszarze gospodarki wodnej;
 • Udostępnia informacje w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w oparciu o ustawę o udostępnainiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i publikację informacji zgodnie z przepisami tej ustawy.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
 • Węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
 • Mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:

 • Praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner;
 • Praca w terenie;
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach;
 • Zagrożenie korupcją.

Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu).

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja lub ochrona środowiska lub z zakresu gospodarki wodnej lub budownictwa;
 • Znajomość przepisów ustaw i umiejętność ich praktycznego stosowania:
  • Prawo wodne,
  • Kodeks postępowania administracyjnego,
  • O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • O ochronie przyrody,
  • Prawo budowlane,
  • O kontroli w administracji rządowej;
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów;
 • Skuteczna komunikacja;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 21.03.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Infrastruktury

Minister Infrastruktury kieruje takimi działami administracji rządowej jak:
- transport,
- żegluga śródlądowa,
- gospodarka morska,
- gospodarka wodna.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony