Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.02.2023 09 lutego 2023

Referendarz w Wydziale Polityki Morskiej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Infrastruktury Numer referencyjny: 114341 Data publikacji: 25 stycznia 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Woda: Gospodarowanie wodami
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Wydziale Polityki Morskiej, Departament Gospodarki Morskiej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi sprawy związane z wdrażaniem Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa na Morzu oraz realizacją jej Planu Działania;
 • Wykonuje zadania związane ze współpracą regionalną/bałtycką w dziedzinie krajowej i unijnej zintegrowanej polityki morskiej, przygotowuje materiały;
 • Wykonuje zadania związane w procesem decyzyjnym w Unii Europejskiej, w tym przygotowuje merytoryczne wkłady do projektów instrukcji dla Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzenia grup roboczych instytucji Unii Europejskiej oraz analizuje sprawozdania z udziału w pracach ww. grup w zakresie unijnej zintegrowanej polityki morskiej;
 • Prowadzi działania w zakresie inicjowania, wnioskowania i analizowania przedsięwzięć dotyczących krajowej zintegrowanej polityki morskiej;
 • Monitoruje i analizuje dokumenty w zakresie polskiej oraz zintegrowanej polityki morskiej;
 • Gromadzi, analizuje dane ukierunkowane na sprawozdawczość oraz prowadzi współpracę międzyresortową i międzyinstytucjonalną;
 • Realizuje zadania związane z przygotowaniem projektów stanowisk Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do dokumentów Unii Europejskiej dotyczących wspólnotowej zintegrowanej polityki morskiej.

00-928 Warszawa Chałubińskiego 4/6

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość zagadnień z zakresu gospodarki morskiej
 • Wiedza z zakresu spraw europejskich oraz funkcjonowania organów UE
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 06.02.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez MS Teams lub inny darmowy komunikator
możliwy do zainstalowania na telefonie)
Nie rozpatrujemy ofert, które zostały dostarczone po terminie.

UWAGA Jeśli planujesz wysłać aplikację w formie papierowej, zadbaj o to, aby wpłynęła do nas w wyznaczonym
terminie. Liczy się data wpływu do urzędu. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne. Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Infrastruktury

Minister Infrastruktury kieruje takimi działami administracji rządowej jak:
- transport,
- żegluga śródlądowa,
- gospodarka morska,
- gospodarka wodna.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony