Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.08.2022 16 sierpnia 2022

Referendarz w Wydziale Polityki Wodnej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Infrastruktury Numer referencyjny: 90629 Data publikacji: 11 stycznia 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Woda: Gospodarowanie wodami

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Wydziale Polityki Wodnej, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Uczestniczy w przygotowaniu dokumentów strategicznych/programów/planów/polityk z zakresu ochrony wód powierzchniowych.
 • Uczestniczy w opiniowaniu projektów unijnych i krajowych aktów normatywnych w obszarze ochrony wód powierzchniowych.
 • Uczestniczy w prowadzeniu sprawozdawczości z realizacji strategii/ programów/planów lub działań/ projektów krajowych w zakresie ochrony wód powierzchniowych, w tym: analizuje i weryfikuje otrzymane sprawozdania; sporządza sprawozdania z realizacji strategii/ programów/ planów; analizuje uwagi Komisji Europejskiej do sprawozdań z realizacji programów, planów lub działań i projektów krajowych; organizuje i uczestniczy w grupach roboczych/ zespołach dotyczących sprawozdawczości lub wdrażania strategii/ programów/ planów; analizuje i wprowadza dane (sprawozdania) do systemu informatycznego Komisji Europejskiej; koordynuje proces przyjęcia sprawozdania/ raportu.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, projekty odpowiedzi na wystąpienia (dezyderaty, opinie) komisji sejmowych i senackich oraz innych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w zakresie ochrony wód powierzchniowych.
 • Uczestniczy w działaniach z zakresu nadzoru nad organami/ jednostkami podległymi i nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w zakresie ochrony wód powierzchniowych.
 • Realizuje działania wynikające z dokumentów w zakresie ochrony wód powierzchniowych, w tym: opracowuje materiały dla członków Kierownictwa MI na posiedzenia organów krajowych, związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej; uczestniczy w krajowych spotkaniach i posiedzeniach, związanych z członkostwem w Unii Europejskiej; monitoruje i analizuje zobowiązania wynikające z procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej; analizuje dokumenty krajowe, w tym akty normatywne, pod kątem ich wpływu na obszar działania Ministerstwa; opiniuje, uzgadnia dokumenty, materiały i stanowiska, związane z procesem decyzyjnym UE i współpracą międzynarodową; koordynuje opracowywania Stanowisk RP do aktów legislacyjnych UE.
 • Uczestniczy w obsłudze procesu legislacyjnego w obszarze ochrony wód powierzchniowych.

 

00-928 Warszawa Chałubińskiego 4/6
Warszawa ul. Nowy Świat 6/12

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub geografii lub gospodarki wodnej lub kształtowania środowiska lub wyższe i podyplomowe z zakresu ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub geografii lub gospodarki wodnej lub kształtowania środowiska
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Wiedza z zakresu aktualnego stanu wdrażania przepisów europejskich w zakresie monitoringu i klasyfikacji wód
 • Znajomość ustawy Prawo wodne wraz z aktami wykonawczymi w zakresie monitoringu i klasyfikacji wód
 • Znajomość programu monitoringu środowiska w zakresie wód
 • Podstawowa wiedza z zakresu Prawa zamówień publicznych
 • Podstawowa wiedza z zakresu instytucji i procesu decyzyjnego w UE
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 21.01.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez MS Teams lub inny darmowy komunikator
możliwy do zainstalowania na telefonie)

Nie rozpatrujemy ofert, które zostały nadane po terminie.
Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.
Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Infrastruktury

Minister Infrastruktury kieruje takimi działami administracji rządowej jak:
- transport,
- żegluga śródlądowa,
- gospodarka morska,
- gospodarka wodna.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony