Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.07.2021 29 lipca 2021

Referendarz w Wydziale Zaopatrzenia Ludności w Wodę

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Infrastruktury Numer referencyjny: 80035 Data publikacji: 23 czerwca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Woda: Gospodarowanie wodami, Zarządzanie wodą w mieście

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Wydziale Zaopatrzenia Ludności w Wodę w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym opracowuje lub opiniuje projekty aktów normatywnych lub założenia do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych, a także przygotowuje raporty z konsultacji publicznych,
 • Prowadzi analizy na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych/programów/planów/polityk,
 • Gromadzi i analizuje dane w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • Opiniuje programy i strategie obejmujące problematykę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/rekomendacje/wytyczne/opinie/inicjatywy etc. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym analizuje aktualny stan prawny, orzecznictwo, analizuje planowane zmiany prawne, przekazuje informacje zainteresowanym,
 • Przygotowuje materiały informacyjne, publikacje i materiały promocyjne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • Rozpatruje skargi/ wnioski/odwołania/petycje w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wód opadowych lub roztopowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy: praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z dom). UMOWA NA CZAS ZASTĘPSTWA


00-928 Warszawa Chałubińskiego 4/6
00-497 Warszawa ul. Nowy Świat 6/12

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym
 • Znajomość dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w celu realizacji działań z niej wynikających oraz pełnego jej wdrożenia
 • Znajomość zagadnień z zakresu jakości ścieków i wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Myślenie analityczne
 • Skuteczna komunikacja
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 03.07.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Informacja o metodach naboru:
• Weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• Możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• Rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez MS Teams lub inny darmowy komunikator możliwy do zainstalowania na telefonie)

Prosimy o przesłanie tylko tych dokumentów, których wymagamy lub zalecamy. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne. Po zakończeniu naboru oferty złożone przez kandydatów/kandydatki, którzy nie zostali zatrudnieni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzone w ramach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone. Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej:  https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych

Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Infrastruktury

Minister Infrastruktury kieruje takimi działami administracji rządowej jak:
- transport,
- żegluga śródlądowa,
- gospodarka morska,
- gospodarka wodna.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony