Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
07.06.2023 07 czerwca 2023

Starszy specjalista w Wydziale Wspierania Podmiotów i Pomocy Publicznej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Infrastruktury Numer referencyjny: 97889 Data publikacji: 04 maja 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Wspierania Podmiotów i Pomocy Publicznej, Departament Budżetu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Sporządza analizy kondycji ekonomiczno-finansowej instytutów badawczych, przedsiębiorców i wnioskodawców o udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych.
 • Przygotowuje do akceptacji Ministra rozstrzygnięcia dotyczące umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.
 • Weryfikuje pod względem formalno-rachunkowym: wnioski i rozliczenia oraz sporządza dyspozycję płatności dotacji: celowych dla PKP Intercity S.A z tytułu świadczenia usług publicznych w transporcie kolejowym, dotacji podmiotowej dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dofinansowanie kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową i jej ochrony, sprawozdań z jakości świadczonych usług publicznych w transporcie kolejowym, wniosków z Departamentu Kolejnictwa o zastosowanie i naliczenie kar umownych dla przedsiębiorców kolejowych.
 • Dokonuje oceny projektów zapisów, a także zgłasza propozycje zapisów do umów i aneksów do umów dotyczących organizowania, wykonywania i dotowania kolejowych przewozów pasażerskich w ramach usług publicznych, a także dotyczących dofinansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową i jej ochrony pomiędzy Ministrem a przedsiębiorstwami kolejowymi, monitoruje realizację tych umów oraz proponuje działania eliminujące ryzyka i zagrożenia ich realizacji.
 • Realizuje procedurę wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych instytutów badawczych i zatwierdzania sprawozdań finansowych tych instytutów.
 • Przygotowuje projekty ustaw, rozporządzeń wykonawczych do ustaw z zakresu ustawowych ulg przejazdowych.
 • Sprawdza poprawność planu finansowego Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego TDT, zatwierdzania tego sprawozdania i podziału zysku.
 • Dokonuje archiwizacji dokumentów w wydziale.

Warunki pracy:

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych

Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


00-928 Warszawa
Chałubińskiego 4/6

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z dysponowaniem środkami publicznymi (m.in. w zakresie weryfikacji dokumentacji księgowej czy kontroli finansowej)
 • Znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów z zakresu rachunkowości i finansów publicznych.
 • Skuteczna komunikacja.
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 14.05.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

  • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych
   dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).

  • Nie rozpatrujemy ofert, które zostały nadane po terminie.

  • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

  • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez
   tłumacza przysięgłego.

  • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których
   wymagamy lub zalecamy.

  • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

  • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia
   dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez MS Teams lub inny darmowy komunikator możliwy do zainstalowania na telefonie)

Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.

Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej:
• https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Infrastruktury

Minister Infrastruktury kieruje takimi działami administracji rządowej jak:
- transport,
- żegluga śródlądowa,
- gospodarka morska,
- gospodarka wodna.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony