Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: K/PN/2/24 Data publikacji: 19 marca 2024 Lokalizacja: Smołdzino - Kujawsko-pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Oceny oddziaływania na środowisko, Pomiary, badania, monitoring

Opis stanowiska

Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 839), Minister Klimatu i Środowiska ogłasza nabór na stanowisko:


DYREKTORA SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO (nr ref: K/PN/2/24)

Zakres wykonywanych zadań dyrektora parku narodowego:

 •  zarządzanie Słowińskim Parkiem Narodowym;
 •  reprezentowanie Słowińskiego Parku Narodowego w stosunkach cywilnoprawnych;
 •  realizacja ustaleń planu ochrony albo zadań ochronnych oraz wydawanie zarządzeń określających sposoby korzystania z obszarów parku narodowego w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych;
 •  prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia oraz udział w rozprawach przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenie odwołań od postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody
 • współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
 • nadzór nad obszarami Natura 2000 będącymi w całości lub w części na obszarze parku narodowego.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;
 • posiadanie wiedzy z zakresu spraw należących do właściwości dyrektora parku narodowego w szczególności z zakresu ochrony środowiska, ekonomii, prawa w obszarze ochrony środowiska, rachunkowości, finansów publicznych, prawa pracy oraz wiedzy dotyczącej funkcjonowania Słowińskiego Parku Narodowego;
 • posiadanie wykształcenia z zakresu spraw należących do właściwości dyrektora parku narodowego;
 • posiadanie co najmniej sześcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
 • posiadanie kompetencji kierowniczych (zarządzanie ludźmi, zarządzanie strategiczne, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, komunikacja, współpraca);
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanej z dysponowaniem środkami publicznymi.Wymagania pożądane:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego z obszaru nauk przyrodniczych lub leśnych;
 • umiejętność autoprezentacji;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z ochroną przyrody, w tym z pracą w parkach narodowych.

Inne informacje

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny;
 • poświadczona przez notariusza lub wystawcę dokumentów za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego obywatelstwo i tożsamość;
 • życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
 • poświadczone przez notariusza lub wystawcę dokumentów za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, tj. posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego oraz wykształcenia z zakresu spraw należących do właściwości dyrektora parku narodowego;
 • poświadczone przez notariusza lub wystawcę dokumentów za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające przebieg pracy zawodowej, poświadczające spełnienie wymagań dotyczących stażu pracy tj. sześcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o tym, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.


Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego z obszaru nauk przyrodniczych lub leśnych;
 • kopie dokumentów poświadczających znajomość języka angielskiego;
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z ochroną przyrody, w tym z pracą w parkach narodowych; kandydat może złożyć referencje dotyczące jego dotychczasowej działalności zawodowej.Informacje o metodach i technikach naboru:

• weryfikacja formalna nadesłanych aplikacji;

• ocena merytoryczna doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych kandydatów, niezbędnych do wykonywania zadań dyrektora parku narodowego;

• test wiedzy;

• prezentacja dotycząca koncepcji zarządzania parkiem narodowym, obejmująca zagadnienia realizacji celów parku narodowego, zagadnienia administracyjno-prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne i społeczne funkcjonowania parku;

• rozmowa kwalifikacyjna.


W aplikacji należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Departament Ochrony Przyrody

ul. Wawelska 52/54; 00-922 WarszawaTermin i sposób składania dokumentów:

Termin składania dokumentów upływa z dniem 03.04.2024 r.

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub przesyłać pocztą (o zachowaniu terminu decyduje data nadania dokumentów) na adres:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska,

Departament Ochrony Przyrody,

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,

w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym K/PN/2/24

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Miejsce wykonywania pracy:

Słowiński Park Narodowy

ul. Bohaterów Warszawy 1A

76-214 Smołdzino
 

https://spn.gov.pl/
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony