Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.07.2021 27 lipca 2021

Główny specjalista w Wydziale Kontroli POIiŚ

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 79038 Data publikacji: 01 czerwca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje, Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Kontroli POIiŚ w Biurze Kontroli i Audytu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Kieruje zespołem kontrolującym i przeprowadza kontrole: na miejscu realizacji projektu w tym kontrole pomocy technicznej, procedur zawierania umów, kontrole na zakończenie, kontrole trwałości u beneficjentów oraz kontrole systemowe w podległych IW zgodnie z planem kontroli oraz przeprowadza kontrole doraźne,
 • Sporządza i podpisuje informacje pokontrolne, opracowuje zalecenia pokontrolne, wprowadza dane do systemów informatycznych i rejestru kontroli, przedkłada Instytucji Zarządzającej (IZ) informacje pokontrolne oraz archiwizuje dokumentację z kontroli,
 • Przeprowadza weryfikację kontroli oraz przegląd jakości Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wykonywanych
 • Monitoruje i weryfikuje przy pomocy rejestru kontroli stopień realizacji przez beneficjentów i Instytucje Wdrażające POIiŚ wydanych zaleceń pokontrolnych,
 • Bierze udział w pracach związanych z przygotowaniem, aktualizacją i zatwierdzaniem instrukcji wykonawczych IP oraz IW w zakresie dotyczącym zadań komórki,
 • Kieruje zespołem kontrolującym i przeprowadza kontrole: kontroli dotacji celowych udzielonych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (POPT),
 • Opiniuje projekty aktów prawnych, dokumentów (w tym także dokumentów w języku angielskim) oraz wytycznych w ramach PO IiŚ 2007-2013 i 2014-2020 dotyczących kontroli.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • Zagrożenie korupcją,
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • Praca na I piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości),
 • Praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem,
 • W trakcie reprezentowania urzędu oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Powyżej 4 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1,5 roku w obszarze kontroli instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich lub beneficjentów programów współfinansowanych ze środków europejskich,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • Znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
 • Znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
 • Znajomość wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kontroli,
 • Znajomość rozporządzeń wspólnotowych dla perspektywy finansowej 2007-2013 i 2014-2020,
 • Komunikacja,
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Współpraca,
 • Myślenie analityczne,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu,
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień geologicznych kat. VI lub VII.

Termin składania dokumentów: 16.06.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.
 • Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).
 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›› MKiŚ wspiera budowę Centrum Edukacji Ekologicznej OZEBudowa Centrum Edukacji Ekologicznej OZE na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory umożliwi rozwój prac badawczych prowadzonych przez studentów i pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego....Komunikat - 09.02.2021Czytaj  ›
▲  Do góry strony