Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Główny specjalista w Zespole Ochrony Danych Osobowych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 136129 Data publikacji: 10 kwietnia 2024 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Edukacja i komunikacja: Komunikacja społeczna, PR, dziennikarstwo
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Zasoby ludzkie

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Zespole Ochrony Danych Osobowych, Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wspiera Inspektora Ochrony Danych w informowaniu pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, oraz doradza w tym zakresie
 • Monitoruje przestrzeganie przepisów Unii Europejskiej lub Rzeczypospolitej Polskiej o ochronie danych osobowych oraz procedur obowiązujących w Ministerstwie w zakresie ochrony danych osobowych, a także podejmuje działania zwiększające świadomość, w tym przeprowadza szkolenia pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania
 • Wspiera Inspektora Ochrony Danych w zakresie opracowywania na żądanie zaleceń dotyczących oceny skutków ochrony danych oraz monitoruje ich wykonanie zgodnie z art. 35 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
 • Opiniuje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie, prowadzi i aktualizuje ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie, prowadzi i aktualizuje rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie na podstawie rejestrów otrzymanych od kierujących komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych dla danych przetwarzanych we wszystkich komórkach organizacyjnych Ministerstwa
 • Uczestniczy wraz z Inspektorem Ochrony Danych w przeprowadzaniu sprawdzeń z zakresu ochrony danych osobowych
 • Współdziała z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie zapewniającym wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów Unii Europejskiej, ustawy o ochronie danych osobowych, dokumentacji wdrożonej w Ministerstwie w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz pozostałych przepisów wewnętrznych obowiązujących w Ministerstwie w zakresie ochrony danych osobowych
 • Opiniuje akty prawne będące we właściwości Ministra
 • Bierze udział w opracowywaniu, aktualizacji i dostosowywaniu dokumentacji określającej zasady ochrony danych osobowych w Ministerstwie do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, wytycznych i zaleceń Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:  • zagrożenie korupcją


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:  • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

  • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem


 00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku w obszarze ochrony danych osobowych, w zakresie przygotowywania i oceniania rozwiązań w organizacji w oparciu o przepisy RODO
 • Znajomość przepisów prawa polskiego i UE z zakresu ochrony danych osobowych (w tym RODO)
 • Umiejętność implementacji wymagań RODO w organizacji
 • Zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "TAJNE"
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie dostępu do informacji niejawnych lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne"
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 22.04.2024
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  • Zgodnie z ustawą z 23.08.1997 o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne - art. 2, pkt 2 i art. 4 pkt 6 - w przypadku wygrania naboru na ww. stanowisko osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, będą musiały ją zakończyć

  • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony