Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.09.2023 27 września 2023

Naczelnik Wydziału Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 121755 Data publikacji: 01 czerwca 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Zasoby ludzkie, Prawo i administracja
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kieruje pracą wydziału, w szczególności poprzez planowanie, organizowanie oraz motywowanie pracowników;
 • Nadzoruje i wykonuje zadania wynikające z nadzoru nad funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego, w tym dotyczące monitorowania pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE), przygotowania raportów i sprawozdań z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej;
 • Nadzoruje sporządzanie ocen oraz informacji o przygotowaniu przedsiębiorstw wytwarzających energię elektryczną w okresach szczytowego zapotrzebowania, w tym propozycji działań w warunkach kryzysowych;
 • Nadzoruje i uczestniczy w przygotowaniu projektów aktów prawnych w zakresie sektora elektroenergetycznego, w tym bierze udział w pracach związanych z działaniami dostosowawczymi do wymagań UE w obszarze energetyki;
 • Koordynuje współpracę z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej w zakresie dotyczącym działania Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego oraz opiniuje projekty rozwoju polskiego systemu elektroenergetycznego, jego połączeń z systemami innych krajów, w tym inwestycji wynikających z programów rządowych;
 • Nadzoruje i przygotowuje rozwiązania legislacyjne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych oraz potwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych;
 • Koordynuje opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących rynku mocy oraz koordynuje monitorowanie krajowych i zagranicznych analiz energetycznych;
 • Nadzoruje oraz samodzielnie opracowuje stanowiska i odpowiedzi na wystąpienia parlamentarzystów, związków zawodowych, podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i organizacji sektora elektroenergetycznego oraz udziela informacji i wyjaśnień w zakresie działania sektora energii i dotyczących regulacji prawnych w zakresie ustawy Prawo energetyczne i przepisów wykonawczych.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

 • Zagrożenie korupcją;
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz;
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości);
 • Praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze energetyki albo powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Znajomość problematyki sektora energetycznego, w tym zasad funkcjonowania systemów energetycznych oraz zagadnień bezpieczeństwa energetycznego;
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo energetyczne oraz przepisów wykonawczych;
 • Znajomość regulacji prawnych dotyczących sektora energii i procedur legislacyjnych, znajomość kierunków polityki gospodarczej Polski;
 • Znajomość problematyki ekonomicznej, zwłaszcza z zakresu bieżącej sytuacji gospodarczej i finansów państwa;
 • Znajomość przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET;
 • Kompetencje behawioralne: zarządzanie ludźmi, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, wystąpienia publiczne, współpraca;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu;
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu;
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET lub kopia dokumentów potwierdzających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET;
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 22.06.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony