Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2021 13 kwietnia 2021

Specjalista w Wydziale Kogeneracji i Ciepłownictwa

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 74970 Data publikacji: 26 lutego 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Ciepło, ciepłownictwo
Gospodarka odpadami: Spalanie, kogeneracja

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Kogeneracji i Ciepłownictwa, Departament Ciepłownictwa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Bierze udział w projektowaniu rozwiązań systemowych, strategii i programów oraz w pracach związanych z poszukiwaniem optymalizacji źródeł finansowania inwestycji w sektorze ciepłowniczym
 • Uczestniczy w przygotowywaniu propozycji projektów nowych mechanizmów wsparcia rozwoju jednostek wytwórczych ciepła i chłodu, energii elektrycznej z kogeneracji oraz innowacyjnych i niskoemisyjnych technologii, a także obsługuje i dokonuje korekty istniejących narzędzi wsparcia
 • Bierze udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie funkcjonowania sektora wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z kogeneracji, w tym kształtowaniu zasad ustalania taryf na wytwarzane ciepło i chłód oraz zbiera i analizuje dane z tego zakresu
 • Monitoruje i ocenia sytuację bieżącą w zakresie możliwości pokrycia bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na ciepło i chłód, a także perspektyw rozwoju kogeneracji oraz wykorzystania innowacyjnych technologii i wykorzystania odpadów
 • Uczestniczy w przygotowywaniu projektów opinii i stanowisk do dokumentów rządowych oraz regulacji europejskich, a także bierze udział w pracach nad uzgodnieniem tych dokumentów w zakresie dotyczącym sektorów energii, ciepłownictwa i kogeneracji
 • Bierze udział w pracach Sejmu i Senatu, prac komitetów i ministerstw oraz innych instytucji administracji publicznej i samorządowej, prac zespołów i grup roboczych z udziałem organizacji sektorowych, podmiotów gospodarczych oraz współpracuje z partnerami społecznymi w zakresie kogeneracji i ciepłownictwa
 • Bierze udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady UE oraz Komisji Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych, a także monitoruje stan prac legislacyjnych, decyzji i konkluzji Komisji Europejskiej i jej organów w zakresie kogeneracji i ciepłownictwa

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
 • zagrożenie korupcją
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • praca na IV piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem
 • w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku w obszarze energetyki lub ciepłownictwa
 • znajomość zagadnień sektora energetycznego, w tym ciepłowniczego
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących sektora energii (w tym przepisów ustawy – Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji)
 • znajomość prawodawstwa UE w zakresie energetyki
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Kopie dokumentów potwierdzających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 10.03.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

  • Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.
  • Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).
  • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›› MKiŚ wspiera budowę Centrum Edukacji Ekologicznej OZEBudowa Centrum Edukacji Ekologicznej OZE na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory umożliwi rozwój prac badawczych prowadzonych przez studentów i pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego....Komunikat - 09.02.2021Czytaj  ›
▲  Do góry strony