Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.06.2024 19 czerwca 2024

Starszy specjalista w Wydziale do spraw Ochrony Środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 118253 Data publikacji: 28 marca 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizuje możliwości tworzenia i rozwoju zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz rozszerzenia powierzchni obszarów ochrony siedlisk i gatunków, a także zapewnia koordynację działań z obszaru usług ekosystemowych i celów Strategii ochrony różnorodności biologicznej do 2030 r. (tj. dotyczących starych i projektowanych obszarów chronionych, poprawy stanu ochrony gatunków i typów siedlisk przyrodniczych), w tym prowadzi i rozlicza projekty,
 • Współpracuje z Komisją Europejską, w tym bierze udział w pracach grup roboczych KE oraz sporządza raporty i sprawozdania w zakresie usług ekosystemowych, zielonej i niebieskiej infrastruktury i Strategii ochrony różnorodności biologicznej,
 • Opracowuje projekty stanowisk i interpretacji prawnych, rozpatruje petycje i wnioski oraz uzgadnia opinie dotyczące mapowania usług ekosystemowych, funkcjonowania sieci Natura 2000 oraz krajowych form ochrony przyrody, jak również strategii i programów (zarówno krajowych, jak i unijnych),
 • Przygotowuje stanowiska Ministra w ramach kontroli aktów prawa miejscowego wydawanych przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska i mających wpływ na funkcjonowanie form ochrony przyrody, w tym sieci Natura 2000,
 • Przygotowuje projekty uzgodnień i opinii Ministra dotyczące układania kabli i rurociągów, wznoszenia lub wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich,
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania i interwencje posłów i senatorów, zapytania urzędów centralnych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz obywateli,
 • Opiniuje projekty aktów normatywnych regulujących problematykę form ochrony przyrody, w szczególności sieci obszarów Natura 2000, oraz prowadzi prace legislacyjne z nimi związane.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • Zagrożenie korupcją,
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości),
 • Praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe o kierunku prawo lub inżynieria środowiska lub w zakresie nauk przyrodniczych lub nauk leśnych lub zootechniki i rybactwa,
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze ochrony środowiska albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • Znajomość ustawy o ochronie przyrody oraz rozporządzeń wykonawczych w sprawach: ochrony gatunkowej zwierząt; ochrony gatunkowej roślin; ochrony gatunkowej grzybów,
 • Znajomość Unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej 2030,
 • Znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiskoioralne,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, kreatywność, współpraca, myślenie analityczne,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu,
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu,
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 07.04.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%,
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony