Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
26.02.2021 26 lutego 2021

Starszy specjalista w Wydziale Kopalin Stałych w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych

Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 74622 Data publikacji: 18 lutego 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Kopalin Stałych w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Analizuje i sprawdza pod względem formalnym wnioski koncesyjne na poszukiwanie i rozpoznawanie i wydobywanie węgla kamiennego, węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej, węgla brunatnego, kopalin skalnych, chemicznych i metali wraz z projektami zagospodarowania złóż oraz projektami robót geologicznych dla tych kopalin.
 • Przygotowuje projekty decyzji koncesyjnych oraz projekty umów o ustanowienie użytkowania górniczego dla podmiotów z kapitałem polskim i zagranicznym (wraz z ustaleniem wynagrodzenia stanowiącego dochód Skarbu Państwa) w celu umożliwienia udzielenia przez Ministra koncesji oraz zawarcia umowy o ustanowienie użytkowania górniczego z przedsiębiorcą, w tym w razie potrzeby sprawuje zastępstwo procesowe Ministra przed sądami administracyjnymi.
 • Analizuje i sprawdza pod względem formalnym wnioski koncesyjne na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie metanu wraz z projektami robót geologicznych dla tych kopalin.
 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań o udzielenie koncesji we współpracy z właściwymi organami: administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa.
 • Analizuje i weryfikuje pod względem formalnym dokumentacje geologiczno-inwestycyjne metanu oraz współpracuje w tym zakresie z Komisją Zasobów Kopalin.
 • Udziela wyjaśnień i konsultacji podmiotom zainteresowanym prowadzeniem działalności w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż w zakresie procedur koncesyjnych oraz przygotowuje odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie w zakresie działalności geologicznej i górniczej.
 • Nadzoruje i kontroluje działalność przedsiębiorców w zakresie właściwego wykonywania uprawnień zawartych w umowach o ustanowienie użytkowania górniczego i koncesjach.

Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca na II piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
- praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem
- podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe o kierunku geologia
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze geologii złożowej lub w prowadzeniu postępowań na podstawie przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustaw: Prawo geologiczne i górnicze; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w zakresie Działu III, IV, V, VI); Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość zagadnień z zakresu geologii złożowej
 • Komunikacja
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Myślenie analityczne
 • Współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 01.03.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6% - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.
 • Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).
 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›› MKiŚ wspiera budowę Centrum Edukacji Ekologicznej OZEBudowa Centrum Edukacji Ekologicznej OZE na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory umożliwi rozwój prac badawczych prowadzonych przez studentów i pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego....Komunikat - 09.02.2021Czytaj  ›
▲  Do góry strony