Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2024 18 maja 2024

Starszy specjalista w Wydziale Nieprawidłowości

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 121569 Data publikacji: 31 maja 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitoruje i weryfikuje proces postępowania z nieprawidłowościami przez Instytucje Wdrażające (IW);
 • Weryfikuje i analizuje dokumenty planistyczne i sprawozdawcze przekazywane przez IW w zakresie kontroli projektów;
 • Rozpatruje zgłoszenia sygnalistów, wnioski i zażalenia Beneficjentów oraz innych zainteresowanych podmiotów w obszarze właściwości wydziału;
 • Analizuje i weryfikuje informacje pokontrolne z kontroli projektów prowadzonych przez IW lub inne podmioty krajowe i międzynarodowe upoważnione do kontroli projektów;
 • Analizuje i ustala właściwy sposób postępowania z informacjami o prowadzonych przez organy śledcze postępowaniach w związku z potencjalnymi nieprawidłowościami w projektach współfinansowanych ze środków UE wdrażanych przez Instytucję Pośredniczącą (IP);
 • Prowadzi kontrole systemowe w IW w zakresie zadań będących w kompetencjach wydziału;
 • Opiniuje dokumenty systemowe będące podstawą wdrażania funduszy unijnych w zakresie zadań wydziału;
 • Uczestniczy w przygotowaniu analizy ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

 • Zagrożenie korupcją;
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości);
 • Praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze wdrażania funduszy europejskich lub w obszarze kontroli zamówień publicznych albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014– 2020, 2021-2027 w zakresie kontroli i nieprawidłowości;
 • Znajomość zaleceń dla instytucji regulujących funkcjonowanie programów operacyjnych na lata 2014- 2020, 2021-2027 w zakresie: procedur kontrolnych i przeciwdziałania i korygowania nieprawidłowości w tym nadużyć finansowych;
 • Znajomość wytycznych systemowych regulujących funkcjonowanie programów operacyjnych na lata 2014- 2020, 2021-2027 w zakresie: sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych, kwalifikowania wydatków i kontroli realizacji Programu;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Umiejętność obsługi programu MS Excel na poziomie średniozaawansowanym;
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, współpraca;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu;
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu;
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski;
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 13.06.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony